PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 7-SO-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia,

c) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych,

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

e) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

f) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych

i energetycznych,

b) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

i energetycznego wraz z wymaganymi załącznikami,

c) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

i energetycznego pod względem formalnym i merytorycznym,

d) przygotowywanie korespondencji do wnioskodawców oraz zarządców budynków

w sprawie uzupełniania danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosków,

e) przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji z wezwań,

f) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych

i energetycznych,

g) prowadzenie ewidencji wniosków,

h) sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń,

i) przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu,

j) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu,

k) użytkowanie podsystemu informatycznego DOCZ oraz poczty elektronicznej,

l) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.100 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy ( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Spraw Społecznych,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 1.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 6.11.2017 roku o godz. 10.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru