PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 11-IT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych:

 • Wykształcenie :

 - wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka lub

 - wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie

 administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

 do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery,

 półki dyskowe i macierze dyskowe).

 • Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016,

 • Umiejętność zarządzania usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory,

 usługi terminalowe (RDP) oraz usługi sieciowe i webowe.

 • Umiejętność zarządzania serwerami wydruku opartymi o system operacyjny Windows Server

 oraz zarządzanie urządzeniami drukująco-kopiującymi.

 • Posiadanie certyfikatów z zakresu pkt 1-4.

 • Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

 • Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

 • Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania)

 systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

 • Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office,

 w tym szczególności Word, Excel oraz Outlook.

 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK

 oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi Urzędu Miasta Krakowa,

 a także pełnienie roli Administratora Technicznego dla wskazanych serwerów oraz usług, w tym:

 a) zarządzanie serwerami Windows Serwer 2008R2/2012R2/2016, zarówno fizycznymijak i wirtualnymi

w środowisku Vmware,

 b) zarządzanie usługami w systemach Windows Serwer: domena Active Directory, usługi terminalowe

(RDP) oraz usługi sieciowe i webowe,

 c) zarządzanie serwerami wydruku opartymi o system operacyjny Windows Server

 oraz zarządzanie urządzeniami drukująco-kopiującymi,

 2. Dla usług i urządzeń wskazanych w ramach zakresu czynności:

 a) zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

 b) zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

 c) planowanie rozbudowy i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków

 w zakresie tej rozbudowy,

 d) zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii,

 3. Monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

 

4.Warunki pracy i płacy:

 

• Wymiar czasu pracy:1 etat

 • Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000,- do 4.000,- złotych

 brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

 o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 • Miejsce: Wydział Informatyki

 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia

 służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony

 • W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach,

 możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne

 szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii

 (zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym

 systemu składającego się z ok. 300 urządzeń aktywnych, ok. 3000 urządzeń końcowych

 w ok. 20 lokalizacjach na terenie Krakowa, ok. 180 serwerów i ok. 30 baz danych).

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

 b) dokument potwierdzający tożsamość,

 c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

 dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

 umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

 ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 19 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne

odbędą się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4

w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów

kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4

w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Data wytworzenia:
2017-10-19
Data publikacji:
2017-10-19
Data aktualizacji:
2017-12-11