PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH 
(NR REF. 3-MS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe: z zakresu nauk społecznych, prawa lub administracji,

c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi lub realizacją projektów społecznych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym,

b) znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,

c) znajomość uchwały nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d) znajomość uchwały nr LXXXI/1969/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i zarządzenia nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2015 r. (zmienionego zarządzeniem nr 3207/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2016 r.) w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej

e) znajomość zarządzenia nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego,

f) ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

g) ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,

h) znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel,

i) znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatem),

j) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z przyjętych programów współpracy Gminy Miejskiej Kraków

z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:

 

- opracowywanie projektów dokumentów strategicznych (m.in. uchwał Rady Miasta Krakowa

i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa) wynikających z realizacji ustawy i programów współpracy,

- przygotowywanie sprawozdań, raportów, analiz i rekomendacji związanych z koordynacją współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi,

b) wdrażanie i realizacja w Gminie Miejskiej Kraków inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały nr LVIII/1244/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz na podstawie zarządzenia nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 3207/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2016 r.) w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej, w tym m.in.:

- przyjmowanie, rejestracja i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

- współdziałanie z komórkami merytorycznymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi

w zakresie inicjatywy lokalnej;

- obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych,

c) realizacja zadań wynikających z zarządzenia nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego, w tym: rozpatrywanie formalności wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego,

d) opracowywanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu www.ngo.krakow.pl informacji z zakresu powierzonych zadań,

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, interpelacje, skargi i wnioski w zakresie powierzonych zadań,

f) stała rejestracja i aktualizacja wykonywanych zadań w aplikacjach i systemach informatycznych Urzędu,

g) archiwizacja dokumentacji z zakresu realizowanego zadania,

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.400- 3.100 zł brutto miesięcznie - w zależności od stażu pracy

c) miejsce: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 5 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani droga elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja

o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-10-19
Data publikacji:
2017-10-19
Data aktualizacji:
2017-11-28