PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W KANCELARII PREZYDENTA KANCELARIA PREZYDENTA
(NR REF. 3-KP-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b)  wykształcenie wyższe drugiego stopnia: prawo lub administracja publiczna;

c) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej;

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) ogólna wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;

b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d) znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego;

e) umiejętności organizacyjne, odporność na stres w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania oraz umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizacja pracy Zastępcy Prezydenta Miasta przez:

- kompletowanie materiałów na sesje Rady Miasta Krakowa, posiedzenia Prezydenta, konferencje, delegacje i inne spotkania,

- udzielanie informacji i umawianie stron oraz przygotowywanie materiałów na spotkania z Zastępcą Prezydenta,

- zapoznawanie się z treścią pism i referowanie jej Zastępcy Prezydenta,

- uczestnictwo w spotkaniach Zastępcy Prezydenta w siedzibie UMK i poza nim,

- protokołowanie spotkań Zastępcy Prezydenta,

- prowadzenie kalendarza i przestrzeganie punktualności umówionych wizyt i spotkań Zastępcy Prezydenta,

- współpraca i wymiana informacji z pozostałymi sekretariatami Prezydenta i Zastępców Prezydenta, a także Biurem Prasowym,

b) przestrzeganie protokołu dyplomatycznego;

c) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;

d) przestrzeganie przepisów Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Krakowa;

e) wykonywanie innych czynności poleconych przez Zastępcę Prezydenta, Dyrektora Kancelarii Prezydenta i Kierownika Referatu.

 

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat wg harmonogramu pracy (praca również w godzinach wieczornych), dyspozycyjność;

b) wynagrodzenie zasadnicze brutto z przedziału 3.000 do 3.600 złotych w zależności od stażu pracy,

c) miejsce: Kancelaria Prezydenta,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 16 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja

o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip,krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
Osoba publikująca:
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
Data wytworzenia:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data aktualizacji:
2017-10-27