PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 3-GK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie administracji publicznej;

c) co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej, pracy w sekretariacie lub w obsłudze klienta.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

b) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa;

e) ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej;

f) umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;

g) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej Wydziału;

b) obsługa elektroniczna obiegu dokumentów;

c) wysyłanie korespondencji Wydziału zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

d) przyjmowanie interwencji ustnych i telefonicznych, udzielanie informacji mieszkańcom w sprawach dotyczących działania Urzędu i Wydziału oraz informowanie stron o sposobie załatwiania spraw;

e) ewidencja i nadzór nad majątkiem trwałym Wydziału oraz działania w zakresie zaopatrzenia Wydziału w sprzęt komputerowy, materiały biurowe i sprzęt techniki biurowej;

f) realizacja spraw pracowniczych:

1. ewidencja biletów MPK na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

2. ewidencja „kart kontrolnych badań okresowych” oraz nadzór nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich przez pracowników Wydziału,

3. prowadzenie listy obecności, spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami lekarskimi, ewidencją wyjść służbowych i prywatnych,

4. ewidencja, rozliczanie i prowadzenie kart godzin nadliczbowych oraz kart pozostawania w pracy poza godzinami służbowymi;

g) obsługa aplikacji informatycznych systemu informatycznego Urzędu Miasta Krakowa dla potrzeb wykonywanych zadań.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

c) miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK;

d) pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy;

b) dokument potwierdzający tożsamość;

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

d) dokumenty potwierdzające staż pracy;

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 16 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-09 10:48:45
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-09 10:47:58
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-10-17 12:17:58
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-17 12:10:25
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 13:38:16
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 13:36:53
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Publikacja