PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 2-GK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b)  wykształcenie wyższe ekonomiczne drugiego stopnia o specjalności rachunkowość, finanse lub controlling;

c) co najmniej 6 miesięcy stażu pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

d) wiedza na temat budżetu zadaniowego, metod zarządzania zorientowanego na cele, zarządzania strategicznego, zarządzania jakością;

e) wiedza na temat sporządzania sprawozdań finansowych i realizacji projektów zgodnie z wytycznymi programów i funduszy pomocowych oraz przepisami prawa polskiego;

f) umiejętność praktycznej oceny kondycji finansowej na przykładzie wybranej spółki miejskiej;

g) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opiniowanie sprawozdań finansowych oraz rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych spółek miejskich;

b) ocena i weryfikacja stawek jednostkowych za usługi komunalne na terenie miasta Krakowa;

c) ocena i weryfikacja wysokości dopłat w formie rekompensaty za świadczone na rzecz miasta Krakowa usługi komunalne przez spółki miejskie;

d) przygotowanie projektu budżetu zadaniowego w zakresie działalności Wydziału;

e) prowadzenie bieżącej analizy budżetu zadaniowego w zakresie działalności Wydziału;

f) opracowywanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu zadaniowego w zakresie działalności Wydziału;

g) wnioskowanie w ramach realizacji budżetu, zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami;

h) prowadzenie rejestru umów, wprowadzanie danych z umów do podsystemu GRU (Generalnego Rejestru Umów) oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych;

i) opiniowanie w zakresie finansowym wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych, półrocznych informacji oraz sprawozdań finansowych z ich realizacji właściwych do spraw gospodarki komunalnej, miejskich podmiotów gospodarczych;

j) obsługa aplikacji informatycznych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

d) miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK;

e) pierwsza umowa o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy;

b) dokument potwierdzający tożsamość;

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

d) dokumenty potwierdzające staż pracy;

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 12 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-27 13:00:32
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-13 08:06:17
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-13 08:06:13
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 13:33:59
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 12:51:33
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-02 12:49:13
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Publikacja