PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
(NR REF. 4-PT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) sełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe,

c) minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i marketingu (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem).

d) minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych,

b) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu miejsc (ATL, BTL),

c) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i stosowania systemów identyfikacji wizualnej (CI) oraz zarządzania znakami towarowymi,

d) znajomość mediów (w szczególności branżowych z zakresu marketingu i promocji),

e) ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promocją,

f) wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion promocji w Wydziale Promocji i Turystyki,

g) znajomość zagadnień związanych z reklamą, marketingiem, komunikacją społeczną, public relations, mediami społecznościowymi,

h) umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (kampania, przedsięwzięcia, eventy).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kreowanie Marki Miasta w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa oraz programy strategiczne dotyczące promocji Miasta,

b) koordynacja przedsięwzięć promocyjnych Miasta oraz weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:

• konsultacja i weryfikacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych,

• konsultacja i weryfikacja brief’ów kreacyjnych do prowadzonych kampanii promocyjnych,

• opiniowanie koncepcji planowanych kampanii promocyjnych,

c) opracowanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie krajowych i zagranicznych kampanii promocyjnych, w tym:

• współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych,

• współpraca z domami mediowymi w zakresie zakupu mediów i opracowywania strategii komunikacji w ramach kampanii promocyjnych,

• współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych kierowanych do mieszkańców Krakowa,

• wspieranie merytoryczne realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych realizowanych we wszystkich obszarach działań Miasta,

d) współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu promocji Miasta,

• planowanie działań promocyjnych Miasta poprzez wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym w zakresie promocji Miasta na dany rok,

• przygotowywanie sprawozdań do dokumentów strategicznych,

e) inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz ich organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.

f) aktualizacja treści stron internetowych i miejskich serwisów internetowych w zakresie działań promocyjnych Miasta,

g) realizacja oraz współpraca w zakresie działań Public Relations ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności z Biurem Prasowym) oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

h) współpraca ze spółkami miejskimi w zakresie działań Public Relations,

i) wsparcie organizacyjno-merytoryczne działań promocyjnych partnerów zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na wizerunek Miasta,

j) wsparcie promocyjne działań Miasta i podmiotów współpracujących z Miastem przy pomocy mediów i nośników miejskich pozostających w dyspozycji Wydziału (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi),

k) negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń,

m) publikowanie i aktualizowanie informacji w Intranecie UMK oraz Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zakresem realizowanych zadań Referatu,

n) aktualizowanie i przesyłania do Kancelarii Prezydenta informacji o uzyskanych przez Miasto Kraków nagrodach i wyróżnieniach w ramach tematyki zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki,

o) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Dyrektora Wydziału.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3300 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Promocji i Turystyki,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 8 października 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 13 października 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data aktualizacji:
2017-11-07