PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE (GŁÓWNY SPECJALISTA)W BIURZE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W KANCELARII PREZYDENTA W KANCELARII PREZYDENTA
(NR REF. 2-KP-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe;

c) biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie potwierdzona stosownym dokumentem (dyplom, świadectwo, certyfikat);

d) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z tłumaczeniem konsekutywnym i tłumaczeniem tekstów z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

a) ogólna wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;

b) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

c) ogólna wiedza z zakresu współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków;

d) znajomość podstaw protokołu dyplomatycznego;

e) odporność na stres w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania oraz umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych problemów ( np. natury organizacyjnej czy logistycznej podczas delegacji służbowych);

f) wiedza na temat głównych atutów Krakowa jako partnera współpracy międzynarodowej;

g) umiejętność przetłumaczenia oficjalnej korespondencji z języka polskiego na język niemiecki – ćwiczenie praktyczne;

h) realizacja tłumaczenia konsekutywnego wystąpienia w języku polskim na język niemiecki oraz w języku niemieckim na język polski.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) tłumaczenie podczas oficjalnych spotkań z udziałem władz Krakowa – w Krakowie i poza granicami kraju w czasie zagranicznych delegacji służbowych;

b) tłumaczenie pism urzędowych, listów kurtuazyjnych, korespondencji merytorycznej, komunikatów prasowych;

c) koordynacja współpracy Krakowa z miastami niemieckimi i austriackimi – realizacja wspólnych projektów, organizacja pobytów gości zagranicznych w Krakowie;

d) przestrzeganie protokołu dyplomatycznego.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat wg harmonogramu pracy (praca również poza oficjalnymi godzinami pracy urzędu, w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy), dyspozycyjność;

b) wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 3.800 – 4.900 złotych brutto miesięcznie w zależności od stażu,

c) miejsce: Kancelaria Prezydenta,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 września 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip,krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-08-31
Data publikacji:
2017-08-31
Data aktualizacji:
2018-01-31