PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD VIIIDO XIII WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT UMK
(NR REF. 8-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe,

c) doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-księgowych lub finansowo-podatkowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),

b) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. ( Dz. U. z 2016, poz. 1015),

c) znajomość ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.),

d) znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) – Dział I Rozdział 1- 6 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2367 z późn. zm.)

e) znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),

f) znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),

g) znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.),

h) znajomość Zarządzenia Nr 656/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat (dostępne na stronie www.bip.krakow.pl),

i) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

j) praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

k) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

1. Dokonywanie zapisów księgowych na kartach analitycznych podatników od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na podstawie wnoszonych wpłat.

2. Wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności

z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego poprzez wystawianie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych.

3. Informowanie organu egzekucyjnego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym.

4. Wydawanie postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu wpłaty.

5. Obsługa stron (udzielanie informacji) w zakresie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatki leśnego od osób fizycznych.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów okresowych z zakresu podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

7. Weryfikacja sald.

8. Wyjaśnianie i likwidacja nadpłat.

9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz innych zaświadczeń.

10. Przechowywanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja.

11. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:


1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : referent lub podinspektor,

3. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2700,-do 3200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:


- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 28.08.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 1.09.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnychi zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-11 11:19:53
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-09-11 11:16:47
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-08-29 09:08:46
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-08-29 09:03:50
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-08-29 09:01:04
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-08-10 10:39:10
MAGDALENA KORPAS
 Edycja
2017-08-10 10:37:43
MAGDALENA KORPAS
 Publikacja