PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT UMK
(NR REF. 6-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

c) doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-księgowych lub finansowo-podatkowych.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.2017.201 z późn. zm.),

b) znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tj. Dz.U.2016.250 z późn. zm.),

c) znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.2016.599 z późn. zm.) – Dział I Rozdział 1- 6 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2015.2367 z późn. zm.),

d) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Dz.U.2016.446 z późn. zm.),

e) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2016.1047 z późn. zm.),

f) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej

z dnia 16 stycznia 2014 r. (tj. Dz.U.2016.1015),

g) znajomość Zarządzenia Nr 658/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej prowadzenia ewidencji księgowej oraz podejmowania czynności przed egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Opłat (dostępne na stronie www.bip.krakow.pl),

h) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

i) praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Dokonywanie zapisów księgowych na kartach analitycznych podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie wnoszonych wpłat.

2. Wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wystawianie upomnień i sporządzanie tytułów wykonawczych.

3. Informowanie organu egzekucyjnego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym.

4. Wydawanie postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu wpłaty.

5. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu nadpłaty.

6. Obsługa stron (udzielanie informacji) w zakresie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów okresowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Weryfikacja sald.

9. Wyjaśnianie i likwidacja nadpłat.

10. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych zaświadczeń.

11. Przechowywanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja.

12. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- Wymiar czasu pracy: 1 etat,

- Stanowisko : referent lub podinspektor. Wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2 700 – 3 200 zł brutto - oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

- Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

- Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:


- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 06.08.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 09.08.2017 roku o godz.8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA KORPAS
Osoba publikująca:
MAGDALENA KORPAS
Data wytworzenia:
2017-07-25
Data publikacji:
2017-07-25
Data aktualizacji:
2017-08-11