PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE ROZWOJU MIASTA 1 ET. WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
(NR REF. 2-WR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe:

- polityka społeczna, socjologia, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, ekonomia.

• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość zasad działania samorządu terytorialnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

• Znajomość zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (m.in. ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 11 Oś Priorytetowa).

• Dobra znajomość procesu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji w Krakowie.

• Zdolności interpersonalne.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udział w pracach nad opracowywaniem oraz okresową aktualizacją programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz rehabilitacji zabudowy blokowej.

2. Udział w organizacji procesu naboru projektów, wdrożenia i koordynacji procedury przygotowywania projektów rewitalizacji.

3. Opiniowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod względem zgodności z celami zawartymi w programie rewitalizacji.

4. Gromadzenie i sporządzanie informacji z zakresu zadań realizowanych przez Referat.

5. Pozyskiwanie i sporządzanie informacji na temat możliwości i uwarunkowań pozyskania środków z funduszy unijnych na zadania i projekty związane z rewitalizacją.

6. Organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i negocjacji dotyczących planowanych zamierzeń rewitalizacyjnych oraz uczestniczenie w procesach konsultacji społecznych.

7. Obsługa administracyjna Komitetów Rewitalizacji.

8. Administrowanie serwisem o tematyce rewitalizacyjnej w ramach Miejskiej Prezentacji Internetowej Magiczny Kraków: www.rewitalizacja.krakow.pl oraz opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji w tym serwisie.

9. Udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach dotyczących prowadzonej problematyki.

10. Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie realizowanych zadań.

11. Redagowanie pism i materiałów dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.

12. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika referatu.

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Rozwoju Miasta

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 27 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru