PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ -WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA 2 ET. WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
(NR REF. 1-WR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe: zarządzanie, marketing, public relations, gospodarka przestrzenna, geografia, ekonomia, prawo, administracja.

• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość zagadnień związanych z:

 Kodeksem Postępowania Administracyjnego,

 Ustawą o samorządzie gminnym,

 Ustawą o samorządzie powiatowym,

 Ustawą o pracownikach samorządowych,

 Procedurą „Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa” (procedura OR-2)

2. Ogólna orientacja w zakresie sytuacji miasta i regionu (informacje na ten temat znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na Miejskiej Platformie Internetowej: http://www.bip.krakow.pl

3. Znajomość zagadnień związanych z planowaniem strategicznym oraz wiedza na temat Strategii Rozwoju Krakowa i dokumentów z nią związanych (informacje na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl w dziale „Rozwój Miasta” oraz www.krakow.pl/biznes)

4. Ogólna orientacja z zakresu stosowanego w UMK systemu identyfikacji wizualnej oraz narzędzi stosowanych w UMK w zakresie public relations.

5. Umiejętność analitycznego myślenia.

6. Komunikatywność.

7. Doświadczenie zawodowe w przedsięwzięciach/ projektach/ programach z zakresu planowania strategicznego, marketingu, promocji.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Współpraca przy zarządzaniu procesem Strategiczny rozwój miasta i monitorowanie realizacji celów strategicznych, w tym,

a. Koordynacja wdrażania, monitorowania i ewaluacji SRK, opracowanie raportów z realizacji SRK.

b. Współpraca z Koordynatorami programów przy przygotowywaniu programów strategicznych, opiniowanie projektów programów strategicznych. Monitorowanie zarządzania ryzykami strategicznymi.

2. Współpraca przy prowadzeniu działań z zakresu komunikacji SRK i systemu zarządzania strategicznego. W tym opracowywanie przekazów, tekstów, materiałów komunikacyjnych i promocyjnych.

3. Zarządzanie treścią internetową w serwisach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa w zakresie kompetencji Wydziału Rozwoju Miasta.

4. Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Krakowa.

5. Udział w pracach zespołów roboczych i zadaniowych.

6. Sporządzanie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, umów i zleceń oraz udział w pracach komisji przetargowych.

7. Gromadzenie i analiza przepisów prawa oraz informacji związanych z zakresem działania Stanowiska.

8. Czynności dotyczące przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie informacji publicznej z zakresu prowadzonych spraw.

9. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski Komisji Rady Miasta Krakowa z zakresu prowadzonych spraw.

10. Redagowanie pism i materiałów dotyczących spraw załatwianych na stanowisku.

11. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego Zastępcę i Kierownika Oddziału.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2500,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Rozwoju Miasta

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 27 sierpnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-07-13
Data publikacji:
2017-07-13
Data aktualizacji:
2017-09-28