PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK(1 ETAT)
(NR REF. 2-EW-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
 

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b)Wykształcenie wyższe magisterskie,

c) Minimum 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 

1) Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4) Umiejętność interpretacji ww. przepisów.

5) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

6) Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

7) Doświadczenie zawodowe w jednostce samorządu terytorialnego.

8) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

1) Prowadzenie działań związanych z egzekucją administracyjną należności o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

a) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa, w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

b) stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

c) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadkach kar i grzywien nakładanych przez organ egzekucyjny.

d) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów egzekucyjnych.

e) nakładanie kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej, grzywien, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

f) wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

g) dokonywanie zmian środka egzekucyjnego, zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego.

h) wykonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych, takich jak:

• pobrania pieniędzy od zobowiązanych za pokwitowaniem,

• dokonywanie zajęć ruchomości, szacowanie ich wartości,

• odbieranie od zobowiązanych uprzednio zajętych ruchomości,

• sprzedaż zajętych ruchomości zgodnie z ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

• spisywanie protokołów o stanie majątkowym w razie braku ruchomości podlegających egzekucji,

• zbieranie informacji o zobowiązanych dotyczących miejsca pracy, posiadanych kontach bankowych, wierzytelnościach i innych prawa majątkowych.

i) kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego i przekazywanie

wraz z aktami sprawy do Referatu ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków

Niepieniężnych.

j) przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do Naczelników Urzędów

Skarbowych, wg właściwości miejscowej.

k) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

l) Analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie

działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania.

2. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych

przez Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Stanowisko: referent lub podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.500 -3.200 złotych brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (w zależności od posiadanego stażu pracy); wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o prace zawartej na czas określony.

3. Miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji UMK.

4. Godziny pracy: pon. - pt: 7.30-15.30

5. Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 

1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Dokument potwierdzający tożsamość.

3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 lipca 2017 o godz. 8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-08-04 11:37:35
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-08-04 11:33:45
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-08-04 11:33:14
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-07-21 08:09:55
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-07-21 08:09:07
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-07-12 10:52:39
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-07-10 12:05:22
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Edycja
2017-07-10 12:03:58
MAŁGORZATA MARCZEWSKA-PTAŚNIK
 Publikacja