PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY WÓD, POWIETRZA, KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 2-WS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe techniczne: ukończone co najmniej studia I stopnia - inżynierskie

w dziedzinie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub telekomunikacji,

c) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną powietrza, ochroną przed polami elektromagnetycznymi

lub co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną środowiska,

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym

w szczególności ochrony powietrza, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, opłat środowiskowych oraz przepisów wykonawczych,

c) umiejętność praktycznej analizy dokumentacji technicznej m.in. operatów wymaganych do decyzji o pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wykresów izolinii stężeń, map sytuacyjno- wysokościowych, ewidencji gruntów,

d) znajomość procedury przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia na emisję do powietrza oraz w sprawach dotyczących przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

e) znajomość zagadnień z zakresu ochrony powietrza i przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz działań podejmowanych w Krakowie, mających na celu poprawę jakości powietrza oraz ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

f) znajomość języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska potwierdzona certyfikatem,

g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie w szczególności postępowań w sprawach wydawania decyzji:

- pozwoleń zintegrowanych,

- pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- zobowiązującej prowadzącego instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia

i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

- nakładającej obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko,

- zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska - w razie braku możliwości nałożenia obowiązku, podjęcia działań o których mowa w art. 362 ust.1,

- nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

b) przygotowywanie opinii dotyczących:

- programów ochrony powietrza,

- planu działań krótkoterminowych dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenia skutków

i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

c) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących przyjmowania zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

d) ustanawianie w pozwoleniach (o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 1-2) zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,

e) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

 

wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska,

 

f) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

g) wydawanie opinii dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 

h) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie,

i) współpraca z Radą Programową ds. ochrony powietrza powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz z Doradcą Pana Prezydenta ds. Jakości Powietrza,

j) realizacja oraz sporządzanie sprawozdań w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwał kierunkowych, dotyczących przyśpieszenia zadań mających na celu poprawę powietrza

w Krakowie,

k) rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

l) realizacja, koordynacja i monitorowanie zadań związanych z wpływem instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne na środowisko (umowa z ekspertem ds. pól elektromagnetycznych, zakup specjalistycznych urządzeń do pomiaru pól elektromagnetycznych, które wejdą w skład systemu monitorującego promieniowanie elektromagnetyczne, organizacja konferencji, koordynacja dyżurów dla mieszkańców, opracowanie Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi),

m) przygotowywanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

n) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wnioskowanie w nim zmian,

o) tworzenie i udostępnianie "banku informacji" dot. ochrony powietrza, ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

p) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie objętym zakresem czynności,

q) prowadzenie rejestru spraw,

r) udział w komisjach przetargowych,

s) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.600- 3.400 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy ( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 11.06.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 14.06.2017 roku o godz. 8 00

w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru