PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 2 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 6-IT-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b)

• Wykształcenie :

- wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

lub

- wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych lub administrowania systemem informatycznym lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość języka SQL

2. Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, Access, MS Project, Visio, poczty elektronicznej i Internetu

3. Znajomość HTML, JAVA SCRIPT, PHP, XML, wzorców projektowych

4. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

5. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

6. Znajomość Apache Service Mix

7. Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych

8. Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

9. Znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (głównie w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych)

10. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu

11. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi w tym:

• zarządzanie kontami Użytkowników,

• monitoring i optymalizacja działania aplikacji

• planowanie, usprawnianie i rozwój aplikacji

• eksploatacja i utrzymanie ciągłości pracy aplikacji

• zarządzanie słownikami

• zarządzanie i realizacja postanowień umów Asysty Technicznej i Konserwacji

• zarządzanie licencjami i dokumentacją techniczną

• opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach

• koordynowanie i nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym

• zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii

• bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia)

• prowadzenie dziennika zdarzeń dla aplikacji

• wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału

• zarządzanie zmianami w aplikacjach oraz koordynacja wdrażania modernizacji dla tych aplikacji

• analizowanie procesów informacyjnych dla prowadzonych aplikacji

• opracowywanie przepływu danych dla aplikacji

• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji

• monitorowanie prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystywania aplikacji

2) Koordynacja wdrażania nowych aplikacji w Urzędzie Miasta Krakowa

3) Udział w projektach informatycznych

4) Zapewnienie bezpieczeństwa elementom SI UMK w zakresie dotyczącym aplikacji,

5) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i udział w procedowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

6) Udział (w tym koordynacja) w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.

7) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań

8) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacja informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Wydziale Informatyki.

9) Przygotowywanie i koordynacja wdrażania modułów integrujących aplikacje

10) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji

11) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji

12) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK

13) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI UMK

14) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego

15) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych

16) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

3.000,- - 4.000,- złotych brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy.

Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Informatyki

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 25 czerwca 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 28 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 w budynku UMK Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków (II piętro - sala konferencyjna pok. 217 )

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

.

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe