PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 5-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, geodezja,

c) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w: administracji publicznej, kancelariach prawnych, firmach związanych z obrotem nieruchomościami, obsługą geodezyjną.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

c) znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

d) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego

i zobowiązań,

e) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

f) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

h) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

i) ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego,

j) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie postępowań zmierzających do zbycia lub ustanowienia użytkowania w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa, Skarbu Państwa i Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu,

b) badanie treści ksiąg wieczystych,

c) przygotowywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania,

d) prowadzenie postępowań w celu ustalenia sposobu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz przygotowanie zawiadomień skierowanych do poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określonych

w decyzji o wywłaszczeniu,

e) przygotowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczącej zlecania: wycen, nieruchomości, podziałów, rozgraniczeń, i innych opracowań geodezyjnych nieruchomości,

f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakresu działania referatu,

g) przygotowywanie treści ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości Miasta Krakowa, Skarbu Państwa i powiatu,

h) przygotowywanie materiałów promocyjnych i promocja nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

i) przeprowadzanie kontroli zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

w drodze przetargu,

j) przygotowywanie dokumentacji i naliczanie należności za bezumowne korzystanie

z nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa i powiatu w związku z prowadzonymi sprawami.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.600- 3.800 zł brutto miesięcznie- w zależności od stażu pracy

a) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 29.05.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 2.06.2017 roku o godz. 8.30

w Sali Lea UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru