PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 et. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 3-EK-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

a) Wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne z zakresu: Finanse, Rachunkowość lub wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie Finanse, Rachunkowość oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach finansowo - księgowych w jednostce sektora finansów publicznych;

- średnie lub policealne ekonomiczne oraz co najmniej 4 lata stażu pracy w służbach finansowo - księgowych w jednostce sektora finansów publicznych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów w zakresie:

• oświaty (ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela)

• rachunkowości i finansów publicznych (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

• podatku od towarów i usług (ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządzenia Nr 3634/2016 PMK z dnia 28.12.2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK)).

2. Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie.

3. Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel).

4. Umiejętność prowadzenia analiz finansowych i wysuwania poprawnych wniosków z przeprowadzonej analizy.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Przygotowanie szczegółowego harmonogramu uruchamiania funkcjonalności Modułu Finanse w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą w Krakowie (ZSZO), które do tej pory nie zostały uruchomione.

• Współpraca z użytkownikami Systemu, przyjmowanie od użytkowników informacji o stwierdzonych błędach.

• Weryfikacja zgłoszonych błędów i ocena ich wagi.

• Współpraca z Wykonawcą Systemu, przekazywanie informacji o błędach.

• Weryfikowanie sposobu i terminu usuwania błędów.

• Przyjmowanie od użytkowników i administratorów propozycji zmian w Module Finanse.

• Weryfikacja propozycji dokonania zmian zgłoszonych przez użytkowników i administratorów Systemu.

• Zgłaszanie Wykonawcy potrzeby dokonania zmian w Systemie.

• Monitorowanie sposobu realizacji wnioskowanych zmian i koniecznych modyfikacji.

• Zgłaszanie potrzeby skorzystania z asysty personalnej on-site.

• Sprawdzenie poprawności sposobu realizacji usługi asysty personalnej on-site.

• Monitorowanie poprawności scentralizowanych w Systemie słowników.

• Przekazywanie użytkownikom Systemu ustaleń merytorycznych i organizacyjnych w zakresie Modułu Finanse.

• Udzielanie informacji i pomocy użytkownikom Systemu.

• Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Modułu Finanse, w szczególności sporządzanie i gromadzenie dokumentacji wynikającej ze współpracy z podmiotem prowadzącym asystę Systemu.

• Przygotowywanie raportów, zestawień zbiorczych służących do przeprowadzania analiz finansowych.

• Przygotowywanie okresowych informacji z postępu prac.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

2.800,- - 3.500,- złotych brutto miesięcznie - w zależności od posiadanego stażu pracy.

• Miejsce: Wydział Edukacji

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 14 maja 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 8:00 Sala Lea Budynek UMK Plac wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe