PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
(NR REF. 2-PT-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe magisterskie,

c) co najmniej 6 miesięczny staż pracy w urzędach administracji publicznej na stanowisku związanym z marketingiem.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych,

b) znajomość zagadnień dotyczących promocji, w szczególności marketingu miast, w tym narzędzi marketingowych i pojęć związanych z tą dziedziną,

c) znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów wykonawczych,

d) znajomość Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2020 i innych uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym promocji i marketingu,

e) ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem Referatu Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych),

f) ogólna wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki,

g) umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (przedsięwzięcia, eventy),

h) umiejętność przygotowania tekstów informacyjnych, promocyjnych,

i) dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne komunikowanie się w mowie i piśmie.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie projektów mających na celu promocję marki Krakowa, w tym markotwórczych działań promocyjnych,

b) udział w procesie koordynacji przedsięwzięć promocyjnych Miasta, w tym akceptacji projektów graficznych pod kątem ich zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa oraz rezerwacji miejskich nośników reklamowych typu: citylight oraz Bus TV i KKM,

c) udział w pracach nad wdrożeniem Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Miasta Krakowa, w tym nadzór nad jego stosowaniem (Strażnik Marki) przez Wydziały Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne, a także przez beneficjentów środków miejskich,

d) prowadzenie i aktualizacja bazy materiałów promocyjnych Miasta (Baza Wizerunku), udostępnianych bezpłatnie podmiotom zewnętrznym,

e) organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych mających wpływ na wizerunek Miasta,

f) negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń,

h) udział w komisjach przetargowych w zakresie realizowanych spraw,

i) wykonywanie innych zadań dotyczących bieżącej pracy Referatu Zarządzania Marką Kraków oraz Koordynacji Przedsięwzięć Promocyjnych,

j) kreacja, uzupełnianie i zarządzanie treścią internetową stron dedykowanych dla poszczególnych projektów promocyjnych i markotwórczych współorganizowanych przez Miasto Kraków wraz z podmiotami zewnętrznymi, znajdującymi się w domenie krakow.pl.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.500 do 3.000 zł brutto miesięcznie - w zależności od stażu pracy,

c) miejsce: Wydział Promocji i Turystyki,

d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 23 kwietnia 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru