PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE- INSPEKTORA LUB GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 2 etaty
(NR REF. 4-OR-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie wyższe , preferowane techniczne lub prawnicze,
c) Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. rzetelna znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Znajomość kodeksu cywilnego, zwłaszcza w zakresie części ogólnej i części dotyczącej zobowiązań,

3. umiejętność analizowania informacji i wyciągania konstruktywnych wniosków, bez utraty strategicznej wizji działania nastawionego na rezultat,

4. umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

5. umiejętność ustalania hierarchii ważności rozwiązywanych problemów oraz ustalania wpływu dodatkowych uwarunkowań realizowanych zamówień,

6. umiejętność redagowania pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

7. umiejętność właściwego planowania zadań i oceny niezbędnego nakładu czasu pracy,

8. praktyczne doświadczenie w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą,

9. znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) w stopniu co najmniej komunikatywnym,

10.umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna i internet,

11.znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex, Legalis oraz sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

12.ukończenie studiów podyplomowych z obszaru zamówień publicznych lub obszaru IT

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych,

2. wykonywanie zadań i czynności przewodniczącego lub sekretarza komisji przetargowej, w szczególności czuwanie nad właściwym tokiem postępowania i prowadzeniem wymaganej dokumentacji,

3. weryfikacja materiałów złożonych przez właściwy wydział zamawiający UMK,

4. redagowanie merytorycznych zapisów umowy w trakcie posiedzeń komisji,

5. przygotowanie projektu stanowiska zamawiającego wobec złożonych środków ochrony prawnej,

6. kompletowanie dokumentacji z każdego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przechowywanie ww. dokumentacji w sposób gwarantujący jej nienaruszalność, przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną, a następnie przekazanie jej do archiwizacji,

7. monitorowanie toku postępowania i zgłaszanie przełożonym informacji o problemach i zagrożeniach,

8. sprawozdawanie w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności.

 

4.Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. dla stanowiska Inspektora wynagrodzenie zasadnicze   z przedziału: 2800 – 3500 zł brutto   miesięcznie, a dla stanowiska Głównego Specjalisty wynagrodzenie zasadnicze wraz       z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 3200 do 3800 zł brutto w zależności od stażu pracy

3. miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru

4. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

   lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5.Wymagane dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,

  2. dokument potwierdzający tożsamość,

  3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i   kwalifikacje,

  4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

  5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

      umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko

      osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia   17 kwietnia 2017roku.  Testy kwalifikacyjne  dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się  w dniu 21 kwietnia 2017 roku   o godzinie 8.00 w Sali 303 przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres    e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA BOGUCKA
Osoba publikująca:
BOŻENA BOGUCKA
Data wytworzenia:
2017-03-22
Data publikacji:
2017-03-22
Data aktualizacji:
2017-11-20