Zobacz też

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - wersja skonsolidowana opubl. w Dz. Urz. C 202 z 07.06.2016, str. 47.

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

 

Z interpretacji powyższego artykułu wynika, że zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

1) wsparcie udzielane jest ze środków państwowych w dowolnej formie;

2) adresatem wsparcia jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

3) wsparcie ma charakter selektywny;

4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;

5) wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 

Ocena występowania pomocy publicznej w każdym przypadku dokonywana jest w oparciu o powyższe przesłanki. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, że wsparcie przy użyciu zasobów publicznych nie stanowi pomocy publicznej.

Dokumentem pomocnym przy dokonywaniu analizy w powyższym zakresie jest Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016, str. 1).

 

 

  1. Formy pomocy publicznej

  2. Kategorie pomocy publicznej

  3. Programy pomocowe w Gminie Miejskiej Kraków

  4. W Gminie Miejskiej Kraków pomoc publiczną realizują:

         

           Wydział Podatków i Opłat (PD)


           Wydział Skarbu Miasta (GS)


           Wydział Spraw Administracyjnych (SA)


           Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów (KM)


           Wydział Edukacji (EK)

 

            

           Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)

 

 

           Wydział Kształtowania Środowiska (WS)

 


           Wydział Ds. Jakości Powietrza (JP)

 

 

  Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)


  Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)


  Grodzki Urząd Pracy (GUP)


  Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)


  Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)

 

  Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)


     

     5. Sprawozdania z pomocy publicznej i wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent Miasta Krakowa     

udzielił pomocy publicznej.

 

 

     6. Ulgi, odroczenia, umorzenia  

 


Zobacz też informacje na stronie:


MSP - Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie