Logo Miasta KrakowaAdres i lokalizacja: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

UWAGA!
Ważne informacje dotyczące obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego
- prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami - tutajOdnośnik do strony opłat i wzorów wniosków

informacja o planachOd 3 lipca 2020 r. obowiązuje 199 planów miejscowych (65,7% powierzchni Krakowa)
Od 10 czerwca 2020 r. sporządzane są 63 plany miejscoweOdnośnik do strony z informacjami o wydziale Odnośnik do strony z opłat i wniosków Odnośnik do strony z aktualnościami wydziału Odnośnik do strony z zaproszeniami na dyskusje publiczne oraz spotkania informacyjne i konsultacyjne
   
Odnośnik do obowiązującego studium Odnośnik do listy alfabetycznej planów sporządzanych Odnośnik do listy alfabetycznej planów obowiązujących Odnośnik do listy archiwalnych planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych
Odnośnik do sporządzanenego studium Odnośnik do aktywnej mapy z planami sporządzanymi Odnośnik do aktywnej mapy z planami obowiązującymi Odnośnik do aktywnej mapy zbiorczej z planami
Odnośnik do strony Nagrody i wyróżnienia Odnośnik do  strony z wyłożeniami do publicznego wglądu projektów planów Odnośnik do listy z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Odnośnik do portalu mapowego Obserwatorium
       


przydatna informacjaKONTAKT (godziny pracy Wydziału, zakres i struktura, loklizacja)Odnośnik do strony dot. Wydziału

przydatna informacjaWZORY WNIOSKÓW I UWAG (do pobrania), OPŁATYOdnośnik do strony dot. Wydziału

przydatna informacjaAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)Odnośnik do strony z aktualnościami

przydatna informacjaZAPROSZENIA NA DYSKUSJE PUBLICZNEOdnośnik do strony z zaproszeniami

Aktualności - kanał RSSKanał Logo Kanału RSSOdnośnik do kanału RSS

przydatna informacjaPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 2274/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r.Odnośnik do zarządzenia


przydatna informacjaNAGRODY I WYRÓŻNIENIA za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistykiOdnośnik do strony Nagarody i wyróżnienia

przydatna informacjaKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)Odnośnik do strony z konkursami

przydatna informacjaZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieOdnośnik do strony z zestawieniami

przydatna informacjaWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)Odnośnik do ekoportalu
Prognozy oddziaływania na środowisko
zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

przydatna informacjaANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)Odnośnik do strony z analizą


Odnośnik do Rejestrów prowadzonych w BiurzeRejestry prowadzone w Wydziale

Odnośnik do Procedur realizowanych przez BiuroProcedury realizowane przez Wydział

Odnośnik do Katalogu usług ePUAP w UMKePUAP - Katalog usług UMK


Internetowy Dziennik Zapytań
- prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją:

Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa

zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia.

Z tego powodu nie służy on do:
- obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne,
- załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
- obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni,
- obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
- obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.
W wyżej opisanych przypadkach należy złożyć zapytanie na piśmie na adres urzędu, czy konkretnego wydziału lub elektronicznie korzystając ze strony e-Urząd

Odnośnik do Odnośnik do strony eUrząd
Odnośnik do IDZOdnośnik do Internetowego Dziennika Zapytań

W sprawach dokumentów i informacji niezamieszczonych w BIP MK należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z Procedurą OR-2
Odnośnik do proceduryOdnośnik do procedury or-2

Formularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznejFormularz elektroniczny wniosku o udostępnienie informacji publicznej