Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru AZORY - PARK

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 61,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie


Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK".
Odnośnik do rozpatrzenia uwagstrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar opracowania spełnia dwa spośród kryteriów zakwalifikowania obszarów Miasta do obszarów priorytetowych, dla których Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności (Tom II Studium, rozdział II.8.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), są to:
- tereny włączone w strukturę zieleni miejskiej w celu zintegrowania jej w ciągły system obejmujący również tereny parków rzecznych,
- tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji – na których procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, dotychczasowe formy zagospodarowania i aktywności gospodarczej stały się nieaktualne – konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego. Ponadto Osiedle Azory zostało zakwalifikowane do Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przede wszystkim ze względu na niekorzystne czynniki ekonomiczne, społeczne oraz architektoniczno-urbanistyczne. Osiedle Azory znalazło się również w IV zespole rewitalizacyjnym wyodrębnionym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
W dniu 16 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych