Wykaz rejestrów wydziału: GS

L.p.
1
Symbol rejestru
3223
Nazwa
Ewidencja analityczna i syntetyczna
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

KATARZYNA FRANCZAK
Kasprowicza 29
31-523 Kraków
pokój nr 8
telefon: 12 616 9814
Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż
 1. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).
 2. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).
 3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.).
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). (Dz. U. poz. 1864).
 5. zarządzenie Nr 2458/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont (z późn. zm.).
 6. zarządzenie Nr 3755/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność bądź współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa (z wyjątkiem gruntów, prawa użytkowania wieczystego oraz mienia ruchomego).

 

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6871
Nazwa
Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

ALICJA NOWINA - KONOPKA
pokój nr 222
telefon: 12 616 9878

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem. 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej / (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6844
Nazwa
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

ALICJA NOWINA-KONOPKA

pokój nr 222,

telefon: 12 616 9878Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK

pokój nr 107,

telefon: 12 616 9827

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej / (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
6841
Nazwa
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zbywania Nieruchomości na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARTA BARCZYK
pok. nr 208
telefon: 12 616 9861

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
ALICJA NOWINA - KONOPKA
pokój nr. 222
telefon: 12 616 9878

Referat Zbywania Lokali, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JOANNA SYMOŁON

pokój nr. 212

telefon: 12 616 9862

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

Referat Przetargów i Zamian, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
ANNA MRÓZ
pokój nr. 416
telefon: 12 616 9807

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
pokój nr. 114
telefon: 12 616 9839

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
6843
Nazwa
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat i Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste,
KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW
AGATA ZAGÓRSKA
pokój nr 317
telefon: 12 616 9900

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK

pokój nr 107

telefon: 12 616 9827

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej / (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3136
Nazwa
Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat i Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste,

KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW

AGATA ZAGÓRSKA

pokój nr. 317

telefon: 12 616 9900

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6822
Nazwa
Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Nabywania Nieruchomości, KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW
ZOFIA KALISZ
pok. nr 417
telefon: 12 616 9884

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6845
Nazwa
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności, KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW

MARIA CHARZEWSKA
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107

telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
6826
Nazwa
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat i Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste,
KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW
AGATA ZAGÓRSKA
pokój nr 317
telefon: 12 616 9900

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
0231
Nazwa
Przystępowanie do spółek i fundacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Spółek i Fundacji , Kasprowicza 29, 31-523 Kraków ARTUR POCIELEJ Kasprowicza 29
31-523 Kraków pokój nr 418 telefon: 12 616 9824

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn.zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
6842
Nazwa
Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych ,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
pokój nr. 114
telefon: 12 616 9839

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
6847
Nazwa
Służebności gruntowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności,
KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW
MARIA CHARZEWSKA
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
6840
Nazwa
Sprzedaż nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zbywania Nieruchomości na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARTA BARCZYK
pokój nr 208
telefon: 12 616 9861

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
ALICJA NOWINA - KONOPKA
pokój nr. 222
telefon: 12 616 9878

Referat Przetargów i Zamian,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
ANNA MRÓZ
pokój nr. 416
telefon: 12 616 9807

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

 

zamiany nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków:

 

Referat Nabywania Nieruchomości

Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

ZOFIA KALISZ

pokój nr 417,

telefon: 12 616 9884

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
6850
Nazwa
Użyczanie nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności, KASPROWICZA 29, 31-523 KRAKÓW

MARIA CHARZEWSKA
KASPROWICZA 29
31-523 KRAKÓW
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK
Kasprowicza 29
31-523 Kraków
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
6821
Nazwa
Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
SZYMON STOŻEK
pokój nr 407
telefon: 12 616 9856

 

Wygaszanie umów użytkowania i zarządu:

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków Kasprowicza 29

31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK

pokój nr 107

telefon: 12 616 9827

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiazywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych , Kasprowicza 29, 31-523 Kraków Kasprowicza 29

31-523 Kraków

MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR

pokój nr 114

telefon: 12 616 9839

 

 

Wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości:

 

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań,

KASPROWICZA 29

31-523 KRAKÓW

URSZULA KRÓL

pokój nr 301

telefon: 12 616 9894

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości,

KASPROWICZA 29

31-523 KRAKÓW

SZYMON STOŻEK

pokój nr 407

telefon: 12 616 9856

Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych,

 EWA DALEWSKA

Kasprowicza 29,

31-523 Kraków,

pokój nr 306,

telefon: 12 616 9850

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
7125
Nazwa
Wykup mieszkań i lokali przez najemców
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK Kasprowicza 29
31-523 Kraków pokój nr 107
telefon: (12) 616 9827

Referat Zbywania Lokali

JOANNA SYMOŁON

Kasprowicza 29
31-523 Kraków
pokój nr 212
telefon: 12 616 9862

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
17
Symbol rejestru
6853
Nazwa
Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań,
URSZULA KRÓL
KASPROWICZA 29
31-523 KRAKÓW
pokój nr 301
telefon: 12 616 9894

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
18
Symbol rejestru
6824
Nazwa
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych

MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
Kasprowicza 29
31-523 Kraków
pokój nr 114
telefon: 12 616 9839
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
JANUSZ BUBAK
Kasprowicza 29
31-523 Kraków
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę