Zamówienia Publiczne Urzędu Miasta Krakowa

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości przekraczającej 130 000 Euro dla dostaw lub usług,
lub 5 000 000 Euro dla robót budowlanych


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)? Tak

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA,
osoba do kontaktów: Agnieszka Mikrut, Ewa Pawlicka,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, Polska, tel. (12)6161216, fax (12)6161236,
email: info@um.krakow.pl, URL: www.bip.krakow.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA,
osoba do kontaktów: Krzysztof Mirski, Roman Krzyżek - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ,
os. Zgody 2, 31-543 Kraków, Polska, tel. (12) 61 68 08, email: ----, URL: -----

I.3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który można przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA,
osoba do kontaktów: Kancelaria Magistratu stanowisko nr 1,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
, 31-004 Kraków, tel. ---, fax ---,
email: ---, URL: ---

I.5) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis
II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
Wykoanie za pomocą jakichkolwiek środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez zamawiającego

II.1.4) Czy jest umowa ramowa? Nie
II.1.5) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa parkingu podziemnego na Pl. Na Groblach w Krakowie
II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację na zasadach koncesji na roboty budowlane, budowę parkingu podziemnego na 400 do 800 miejsc parkingowych, odbudowę istniejącego kompleksu boisk sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy pl. Na Groblach w Krakowie.
Plac na Groblach jest zlokalizowany w centralnej części miasta Krakowa, nad rzeką Wisłą, w bezpośrednim sąsiedztwie zamku królewskiego na Wawelu. Parking będzie miał charakter komercyjny z przeznaczeniem do obsługi ruchu turystycznego.
Projekt parkingu i kompleksu boisk sportowych powinien być zgodny z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie planowania urbanistycznego i projektowania architektonicznego. Ponadto winien on uwzględniać zabytkowy charakter otoczenia proponując rozwiązania, które będą miały na celu poprawę wykorzystania cennych walorów kulturowych tej wyjątkowej lokalizacji.

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych:
1.1. powierzchnia nieruchomości 11 015 m2
1.2. Parking podziemny na. 400 do 800 miejsc parkingowych,
1.3. Powierzchnia kompleksu boisk sportowych ok. 9000 m2
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
2.1.bezpośrednie sąsiedztwo Zamku na Wawelu wymaga spełnienia wymagań konserwatorskich i architektonicznych;
2.2. po wybudowaniu parkingu odbudowa kompleksu boisk sportowych.
2.3. wysoki poziom wody gruntowej i sąsiedztwo rzeki Wisły wymaga spełnienia przepisów szczególnych w zakresie gospodarki wodnej.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe;
parking podziemny ma być przeznaczona na parkowanie samochodów osobowych turystów i innych użytkowników.
4. Ilość miejsc postojowych może wynosić od 400 do 800 miejsc postojowych przy równoczesnym braku ograniczeń ilości kondygnacji podziemnych.

II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Kraków
Kod NUTS: 213PL
II.1.8) Nomenklatura
II.1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 45.22.33.10-2 Y009-6
Dodatkowe przedmioty: 45.21.22.00-8
Dodatkowe przedmioty: 74.23.27.00-1
Dodatkowe przedmioty: 70.33.22.00-9
II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
II.1.9) Podział zamówienia na części: Nie
II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: powyżej 130 tys. euro
II.2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: nie dotyczy
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach 12 i/lub w dniach:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.700.000,00 zł. Wadium należy wnosić dopiero na etapie składania ofert po otrzymaniu zaproszenia do złożenia oferty.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odesłanie do odpowiednich przepisów:
Koncesja na roboty budowlane, tj. zamówienie publiczne na roboty budowlane gdzie wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: nie dotyczy
III.2) Warunki uczestnictwa
III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a także Wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich 5 lat - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , w tym okresie - wykonali co najmniej 1 parking podziemny o pojemności nie mniejszej niż 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
2. dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), a w szczególności posiadającymi uprawnienia:
2.1. główny projektant i osoba sprawdzająca - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
2.2. projektanci branżowi - uprawnienia budowlane w specjalności:
2.2.1. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
2.2.2. drogowej
2.2.3. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
2.2.4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
2.2.5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2.3. kierownik budowy - uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń
i posiadającymi zaświadczenia o przynależności do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego ważne na dzień złożenia wniosku.

Osoby wymienione w punkcie powyżej winny posiadać kwalifikacje konieczne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. uczestniczyli odpowiednio w zaprojektowaniu lub wybudowaniu co najmniej 2 obiektów kubaturowych o kubaturze każdego z nich powyżej 30.000 m3.

3. osiągnęli w trzech ostatnich latach obrotowych przychód z działalności gospodarczej w wysokości minimum 200.000.000,00 zł łącznie, w tym w ostatnim roku obrotowym minimum 100.000.000,00 zł.

4. posiadają zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 90.000.000,00 zł

II. Informacje i formalności niezbędne do oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (ekonomiczne, doświadczenia i potencjału technicznego):

1) Opis sposobu dokonywania oceny stawianych wykonawcom warunków
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 7, do negocjacji zostaną zaproszeni wykonawcy, którzy otrzymają kolejno najwyższą ocenę spełniania warunków posiadania wymaganego doświadczenia i przychodu, w wyniku czego powstanie "lista rankingowa" wykonawców.
Ocena warunków będzie dokonywana w następujący sposób:
1.1) warunku wskazanego w pkt. III.2 1)I.1 tj. doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców oceniane będzie na podstawie wykazu wykonanych parkingów podziemnych o pojemności każdego nie mniejszej niż 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
waga 90 %
Za każdą wykonaną robotę udokumentowaną referencjami wykonawca otrzyma 1 pkt.
Ocena warunku będzie dokonywana zgodnie ze wzorem:

(ilość punków badanego wniosku/max ilość punktów wśród badanych wniosków) x 90 %, gdzie 1 % = 1 pkt

1.2) warunku wskazanego w pkt. III.2.1)I.3 tj. przychód z działalności gospodarczej uzyskany w ostatnim roku obrotowym
waga 10 %
Ocena warunku będzie dokonywana zgodnie z następującym wzorem:
(przychody badanego wniosku/przychody max wśród badanych wniosków) x 10 %,
gdzie 1 % = 1 pkt

Ostateczna ocena punktowa złożonego wniosku stanowić będzie sumę punktów uzyskanych z oceny spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.2.1).I.1 i 3 ogłoszenia.

2) Dopuszcza się wspólne składanie przez wykonawców wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy składający wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy (przez wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu należy rozumieć wniosek złożony wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę).
Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532.).

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
- każdy z osobna - dotyczące ich dokumenty wymienione w punkcie III.2.1.1) 2 - 6 i pkt III.2.1.2) 1 i 2;
- łącznie - dokument, o którym mowa w pkt. III.2.1.3) 1, a także dokumenty wymienione w punkcie III.2.1.3) 3 i 4 oraz - zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III.2.1.1)1 - Oświadczenie wykonawcy o treści: Działając jako Pełnomocnik Wykonawców ????.. (podać firmy i adresy) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oświadczam że:
1. wspólnie posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także wspólnie dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
2. wspólnie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
Ponadto oświadczam, iż każdy z ww. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
przy czym podpisania i potwierdzenia za zgodność z oryginałem każdego z wymaganych dokumentów winien dokonać ustanowiony Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 2 a)

Obowiązek łącznego złożenia dokumentów nie dotyczy wymaganych referencji (III.2.1.3)2, które winny być wystawione na tych wykonawców, którzy realizowali określone w nich roboty budowlane. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. III.2.1.1) 7 winno być złożone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tylko w przypadku, gdy osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu, która ustanawia w jego imieniu pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2a) powyżej, nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

c) W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ocena spełnienia warunków wskazanych w pkt. III.2.1) I. 1, 3 i 4 będzie dokonywana łącznie (pod uwagę brane będzie łączne doświadczenie tych wykonawców, oraz ich łączny potencjał finansowy).

3) Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu winien zawierać nazwy, adresy, numery telefonów i faksów wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zgłaszającego wniosek oraz spis dokumentów dołączonych do wniosku. Należy ponumerować wszystkie zapisane strony oraz zabezpieczyć wniosek przed zdekompletowaniem poprzez spięcie/zbindowane wszystkich dokumentów.

4) Na kopercie zawierającej wniosek o dopuszczenie udziału w przetargu oprócz nazwy i adresu wykonawcy należy dopisać: Wydział Organizacji i Nadzoru UMK, Oddział Zamówień Publicznych, znak sprawy: OR-12.3410-157/05. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na "Budowa parkingu podziemnego na Pl. Na Groblach w Krakowie".
NIE OTWIERAĆ DO: 23 stycznia 2006 roku do godz. 12:00.

III.2.1.1) Status prawny:
Wszystkie wymienione w tym punkcie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie za zgodność winno być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie potwierdzanego dokumentu. Powyższe nie dotyczy pełnomocnictwa, które winno być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów:
1. podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy o treści:
W imieniu Wykonawcy (Wykonawców przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie) ????.. ?.(podać firmę/y/adres/y), stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oświadczam, że podmiot który reprezentuję:
a. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
d. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (stosownie do treści 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózn. zm.).
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. Pełnomocnictwa - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960). Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1.1) 2,4,5,6 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej oraz dokumentu, o którym mowa w pkt. III.2.1.1)3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty, o których mowa w pkt. III.2.1.1) 8, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.
9. Wszystkie dokumenty załączane do wniosku, a sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
Wszystkie wymienione w tym punkcie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie za zgodność winno być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie potwierdzanego dokumentu:
1. rachunki zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdań, inne dokumenty określające obroty i zysk za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres).
Jeżeli w rachunkach zysków i strat będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z dnia bilansowego.
2. informacja banku potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków.
Jeżeli w informacjach z banku będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia dokumentu

III.2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. Podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy wykaz wykonanych parkingów podziemnych o pojemności każdego z nich nie mniejszej niż 300 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że każda ujęta w nim robota budowlana została wykonana z należytą starannością
Wykaz powinien obejmować: 1) zakres, opis robót i ilość miejsc postojowych 2) datę wykonania 3) wartość robót 4) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz których wykonane były roboty (z podaniem ich adresu) oraz 5) miejsce wykonania.
2. Dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. III.2.1)I.1 zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga, by ww. dokumenty (referencje) były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu je składającego. Referencje muszą wskazywać obiekt, termin wykonania oraz ich wartość, a także zawierać informację, że roboty zostały wykonane należycie. Referencje muszą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie za zgodność winno być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, tj.
3.1. dla głównego projektanta - uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego.
3.2. dla projektantów branżowych uprawnienia:
3.2.1. konstrukcyjno - budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego.
3.2.2. w specjalności drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego.
3.2.3. w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
3.2.4. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
3.2.5. w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego
3.3. dla sprawdzającego - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego.
3.4. dla kierownika budowy - uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego.
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie za zgodność winno być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. uczestniczyli odpowiednio w zaprojektowaniu lub wybudowaniu co najmniej 2 obiektów kubaturowych o kubaturze każdego z nich powyżej 30.000 m3,
Wykaz powinien obejmować:
1) imię i nazwisko/ nazwa podmiotu
2) kubatura i lokalizacja obiektu
3) rodzaj wykonywanych robót
4) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz których wykonane były roboty (z podaniem ich adresu)

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Tak
1. ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 Nr 96, poz. 817)
III.3.2) Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia: Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: Negocjacyjna
IV.1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie
IV.1.3) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia
IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia
Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE:
IV.1.3.2) Inne wcześniejsze ogłoszenia
Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE:
IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
Liczba: 7
IV.2) Kryteria oceny ofert
B) Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
B1) kryteria jak niżej
1 okres eksploatacji obiektu - 60 %
2 okres realizacji projektu i budowy - 30 %
3 cena - 10 %
Kolejność według znaczenia: Tak
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: OR-12.3410-157/05
IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Dostępne do:
Cena:
Warunki i sposób płatności: nie dotyczy
IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23/01/2006
Godzina: 11:00
IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do skladania ofert do wybranych kandydatów
Przybliżona data: 20/03/2006
IV.3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
polski

IV.3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
IV.3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: obserwator wyznaczony przez Prezesa UZP
IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce
Data: Godzina:
Miejsce:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest niobowiązkowa: Nie
VI.2) O ile dotyczy wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: nie dotyczy
VI.3) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie
VI.4) Informacje dodatkowe:
1.Termin wykonania podany w pkt. II.3) tj. 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia jest to
oczekiwany termin przygotowania i realizacji inwestycji.
2. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji będą zobowiązani do przygotowania wstępnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej inwestycji, która będzie przedmiotem negocjacji.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz pozostałych decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.
4. Wykonawca, któremu udzielona zostanie koncesja będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy (między innymi OC i od ryzyk budowlanych).

VI.5) Data wysłania ogłoszenia: 30/11/2005