Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy i wspieramy w dobie epidemii COVID-19 dzieci niepełnosprawne”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspomagające członków Klubu”

Metka i dziennik zmian

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Metka i dziennik zmian
2020-05-22 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "AZORY-ZACHÓD", "CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C", "GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK", "KLEPARZ", "RYBITYWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA" - szczegóły w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny nad Jezioro Czorsztyńskie pod hasłem: POZNAJEMY PIĘKNO PIENIN”

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i edukacja kobiet zmagających się z chorobami onkologicznymi w czasie trwania pandemii COVID-19”

Metka i dziennik zmian
2020-05-21 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 20 maja 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) oraz podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "MAZOWIECKA""RUSZCZA-PÓŁNOC".

Metka i dziennik zmian

Od 18 maja Wydział Podatków i Opłat realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach 8:00 – 15:00 jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub emailowym

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina o braku konieczności stawiennictwa wszystkich stron w sytuacji osobistego załatwiania spraw urzędowych, w których występuje więcej niż 1 osoba. Wystarczy stosowne pełnomocnictwo. W szczególności w przypadku spraw załatwianych przez Wydział Spraw Administracyjnych przez wspólników spółek prawa cywilnego oraz handlowego.

Metka i dziennik zmian

Od poniedziałku, 25 maja mieszkańcy Krakowa będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach trzech nowych miejskich programów: likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przypomina Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2020 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

 

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Metka i dziennik zmian

Od 18 maja Wydział ds. Jakości Powietrza realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach 8:00 – 15:00 jedynie po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie.

Metka i dziennik zmian

Od 18 maja br. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców wyłącznie w zakresie spraw, które wymagają złożenia dokumentacji w wersji papierowej

Metka i dziennik zmian

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej 13 maja 2020 r., od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostają kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.