Obowiązujący plan TONIE - ZACHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 86,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r., poz. 747.

Plan obowiązuje od dnia 8 lutego 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 10 stycznia 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018 r., poz. 747 - ogłoszenie uchwały Nr XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu kontrolę przyszłego zainwestowania terenów, dla których Studium wskazuje tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to plan o charakterze inwestycyjnym, mający ważne znaczenie w procesie wdrażania przyjętej polityki przestrzennej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala kształtować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami na terenach, dla których Studium wskazuje kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wzdłuż ul. Gaik, ul. Władysława Łokietka, ul. Piaskowej, ul. Stelmachów), z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (ze względu na strefę kształtowania systemu przyrodniczego) oraz istniejących powiązań widokowych. Ma również wykluczyć na przedmiotowym obszarze zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oraz rozwiązać problemy infrastrukturalne obszaru.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip