Historia sporządzenia planu TONIE - ZACHÓD Logo

Powierzchnia planu - 86,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCII/2413/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r., poz. 747 - (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) weszła w życie w dniu 8 lutego 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu kontrolę przyszłego zainwestowania terenów, dla których Studium wskazuje tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to plan o charakterze inwestycyjnym, mający ważne znaczenie w procesie wdrażania przyjętej polityki przestrzennej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli:
- kształtować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami na terenach, dla których Studium wskazuje kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wzdłuż ul. Gaik, ul. Władysława Łokietka, ul. Piaskowej, ul. Stelmachów), z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (ze względu na strefę kształtowania systemu przyrodniczego) oraz istniejących powiązań widokowych,
- wykluczyć na przedmiotowym obszarze zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- rozwiązać problemy infrastrukturalne obszaru".

W dniu 18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2014 r. - zmienione ogłoszeniem z dnia 7 listopada 2014 r. (wydłużenie terminu składania wniosków).
 2. Termin składania wniosków do planu - do 24 listopada 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 3523/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 30 grudnia 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 29 kwietnia 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 9 maja do 8 czerwca 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 24 maja 2016 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 22 czerwca 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1854/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2016 r.
 10. Ponowienie procedury sporządzania planu - Zarządzenie Nr 3083/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2016 r.
 11. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 17 marca 2017 r.
 12. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2017 r.
 13. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 2 czerwca 2017 r.
 14. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.
 15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 19 czerwca 2016 r.
 16. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 25 lipca 2016 r.
 17. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2016/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2017 r.
 18. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 3121/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r.
 19. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3122/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r.
 20. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 grudnia 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XC/2370/17.
 21. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 stycznia 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCII/2413/18 w sprawie uchwalenia planu.
 22. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r., poz. 747.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 3121/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r.

DRUK NR 2524:
- w dniu 6 grudnia 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2525) - Rada podjęła uchwałę Nr XC/2370/17,
- w dniu 10 stycznia 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCII/2413/18 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3122/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r. (Druk nr 2525)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 3537/2017 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 18 grudnia 2017 r. (Druk nr 2524)
(wyłączona jawność)*


dokument pdf-tekstSprostowanie dotyczące treści autopoprawki

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XC - 6 grudnia 2017 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCII - 10 stycznia 2018 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 maja do 8 czerwca 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 24 maja 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 czerwca 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 17 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2 czerwca 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXVII/1858/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r. (z wyjątkiem: 15 czerwca, sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 12:30 - 14:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Tonie - Zachód" zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2017 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 kwietnia 2016 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) a także w związku z uchwałą Nr CXVII/1858/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 9 maja do 8 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt, oraz 27 maja) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- czwartki: 13:30 - 15:30,
- poniedziałki, wtorki, środy i piątki:  10:00 - 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Tonie - Zachód" zostanie przeprowadzona w dniu 24 maja 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Juliusza Lea, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 listopada 2014 r.

- o zmianie zawiadomienia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód",

- o zmianie terminu składania wniosków
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód", które ukazało się w Gazecie Wyborczej, w dniu 24 października 2014 r.


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXVII/1858/14 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" zostaje wydłużony termin do składania wniosków do ww. planu.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2014 r. (ZMIENIONE OGŁOSZENIEM z dnia 7 listopada 2014 r.)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód".


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXVII/1858/14 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XC/2370/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr CXVII/1858/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 3537/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" (Druk nr 2525):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 3122/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia nr 2 (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3121/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2016/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 3083/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" (ponowienie procedury planistycznej):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 7. Zarządzenie Nr 1854/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 8. Zarządzenie Nr 3523/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 784/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" (Druk nr 2524):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 778/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2017 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" (Druk nr 2525):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 45/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip