Sporządzany plan CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO Logo
 

Powierzchnia planu - 130,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" oraz projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.

Odnośnik do projektów uchwałstrona bip


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Zakres opracowania obejmuje obszar z wyłączeniem terenów objętych sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" do którego przystąpiono na postawie uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. Plan miejscowy umożliwi powstrzymanie dalszych niekorzystnych zjawisk przestrzennych, jakie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych, a także stworzy warunki do uporządkowania obszaru, przede wszystkim poprzez wyznaczenie przestrzeni integrujących tereny objęte planem - przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej oraz ciągów komunikacyjnych. Celem planu jest również wzmocnienie ochrony cennych kulturowo obiektów i obszarów związanych z dawnym lotniskiem, a także wsparcie procesu rehabilitacji zabudowy wielkopłytowej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-15 12:04:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-15 12:04:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-10 14:29:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-07 15:06:30
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-07-26 15:11:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-11 10:42:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-10 12:00:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-31 11:33:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:28:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-05 13:55:39
TOMASZ GDULA
 Edycja