Sporządzany plan ZABŁOCIE - ZACHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 41,3 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZABŁOCIE - ZACHÓD".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar opracowania stanowi cenną przestrzeń Miasta Kraków. Jest nie tylko wartościowy ze względu na historyczne uwarunkowania, ale również przez swoją lokalizację w sąsiedztwie Starego Miasta i bulwarów Wisły. Obszar Zabłocia stanowi strategiczne położenie w funkcjonalno-przestrzennym układzie tkanki miejskiej.
Dotychczas obowiązujący plan miejscowy przyczynił się do realizacji na przedmiotowym obszarze szeregu inwestycji. Jednakże w trakcie jego obowiązywania dały się dostrzec różnice pomiędzy jego zapisami a działaniami inwestycyjnymi. Dotychczasowe ustalenia planu, niezmienne od ponad 9 lat, z upływem czasu stały się niewystarczające lub nieadekwatne do aktualnych potrzeb i zmian zachodzących w tym terenie. Szereg planowanych w najbliższym czasie inwestycji, które przyczynią się do dalszej transformacji Zabłocia, wymaga wprowadzenia zmian, między innymi z uwagi na konieczność dostosowania zapisów planu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym także do przyjętej w 2014 r. zmiany Studium.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych