Sporządzany plan KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 247,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi


Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Odnośnik do rozpatrzenia uwagstrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Granice planu obejmują obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten posiada kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu przyrodniczego Krakowa. Zgodnie z dokumentem zmiany Studium nadrzędnym celem ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenie Miasta Krakowa jest stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią wyższą jakość życia mieszkańców, przy zabezpieczeniu środowiska przyrodniczego. Z uwagi na atrakcyjność przedmiotowego terenu, w sytuacji nasilającej się presji inwestycyjnej, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Głównym celem planu jest zachowanie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co będzie mieć kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, ochrony unikalnych walorów krajobrazowych i kształtowania właściwych warunków przewietrzania miasta.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych