Obowiązujący plan KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skarg na uchwałę Nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze - rejon ulicy Falistej" (sygn. akt: II SA/Kr 240/19) stwierdził nieważność § 8 ust. 26 zaskarżonej uchwały; w pozostałej części skargi oddalił.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 247,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 października 2018 r., poz. 6832.

Plan obowiązuje od dnia 30 października 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 września 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 października 2018 r., poz. 6832 - ogłoszenie uchwały Nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 28 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 16 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
„GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi

Granice planu obejmują obszar o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stanowiący część tzw. zachodniego klina zieleni, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten posiada kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu przyrodniczego Krakowa. Zgodnie z dokumentem zmiany Studium nadrzędnym celem ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenie Miasta Krakowa jest stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią wyższą jakość życia mieszkańców, przy zabezpieczeniu środowiska przyrodniczego. Z uwagi na atrakcyjność przedmiotowego terenu, w sytuacji nasilającej się presji inwestycyjnej, konieczne było wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Głównym celem planu jest zachowanie ciągłości terenów zielonych w maksymalnym możliwym zakresie, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, ochrony unikalnych walorów krajobrazowych i kształtowania właściwych warunków przewietrzania miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip