Historia sporządzenia planu STRADOM Logo

Powierzchnia planu - 27,8 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 stycznia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIII/2443/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 949 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 20 lutego 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochronę przestrzeni objętej wpisem oraz znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochronę sylwety miasta oraz ochronę powiązań widokowych. Obszar planu (wraz z innymi dzielnicami śródmiejskimi) został uznany – na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50 poz. 418) – za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta", którego jednym z celów ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa. Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, jedną z których jest obszar Stradomia, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 22 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1307/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 16 czerwca 2016 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 sierpnia 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 26 sierpnia 2016 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 27 września 2016 r.
 9. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 28 lutego 2017 r.
 10. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2763/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2016 r.
 11. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 lutego 2017 r.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 30 marca 2017 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 26 kwietnia 2017 r.
 15. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 25 maja 2017 r.
 16. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1525/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r.
 17. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 17 czerwca 2017 r.
 18. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 22 września 2017 r.
 19. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 października do 31 października 2017 r.
 20. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 10 października 2017 r.
 21. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 14 listopada 2017 r.
 22. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 3384/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 r.
 23. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 3667/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r.
 24. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3668/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r.
 25. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 stycznia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCII/2416/18.
 26. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 stycznia 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCIII/2443/18 w sprawie uchwalenia planu.
 27. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 949.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 3667/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r.

DRUK NR 2591:
- w dniu 10 stycznia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2592) - Rada podjęła uchwałę Nr XCII/2416/18,
- w dniu 24 stycznia 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCIII/2443/18 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 3668/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r. (Druk nr 2592)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 73/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2018 r. (Druk nr 2591)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCII - 10 stycznia 2018 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XCIII - 24 stycznia 2018 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 października do 31 października 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(3) przeprowadzonej w dniu 10 października 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2017 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 października do 31 października 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)

(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 września 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1925/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 3 do 31 października 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Stradom" w zakresie wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 10 października 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl


Objęty wyłożeniem zakres projektu planu "Stradom":

1. Rysunek projektu planu (załącznik nr 1 do uchwały) obejmujący:

1) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.5 w zakresie zmiany:
- przebiegu granic tego terenu, w miejsce terenu zieleni urządzonej o symbolu ZPz.3,
- zasięgu stref budowy lub rozbudowy,
- zasięgu stref zieleni w kwartałach zabudowy,
2) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.6 w zakresie zmiany:
- przebiegu granic tego terenu, w miejsce terenu zieleni urządzonej o symbolu ZPz.4,
- zasięgu stref budowy lub rozbudowy,
- zasięgu stref zieleni w kwartałach zabudowy,
3) zmianę numeracji terenów zieleni urządzonej (w związku ze zmianami granic terenów MW/U.5 i MW/U.6, o których mowa wyżej) o symbolach: ZPz.5 na 3, ZPz.6 na ZPz.4, ZPz.7 na ZPz.5, ZPz.8 na ZPz.6.
4) zmianę granic Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.13,5) Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18.6) Teren zabudowy usługowej o symbolu 3 w zakresie zmiany:
- przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy- zasięgu strefy zieleni w kwartałach zabudowy.

2. Tekst projektu planu w zakresie:

1) korekty numeracji Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w związku z wyznaczeniem Terenu o symbolu MW/U.18,
2) korekty numeracji Terenów zieleni urządzonej w związku ze zmianą przebiegu granic Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolach MW/U.5 i MW/U.6.
3) zmiany zapisów: §4 ust. 1 pkt. 22, §8 ust. 10 pkt. 2, §10 ust. 8 pkt. 1 lit.b, §11 ust. 3 pkt. 4 lit.b oraz pkt.5 lit.c, §15 ust. 8 pkt. 2 lit.f oraz pkt.3, §17 ust. 2 pkt. 4,
4) zmiany zapisu §19 ust. 1, dotyczącego Terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej MW/U,
5) zmiany zapisu §24, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.5 - w zakresie ust. 2 pkt. 2 i pkt.3 lit.b i lit.c,
6) zmiany zapisu §25, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.6 - w zakresie ust. 3 pkt. 10,
7) zmiany zapisu §27, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.8 - w zakresie ust. 2 pkt. 1 oraz ust.3 pkt.7,
8) zmiany zapisu §31, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.12 - w zakresie ust. 3 pkt. 7 lit.a,
9) zmiany zapisu §32, dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.13 - w zakresie ust. 1 pkt. 4 lit.c,
10) §37 dotyczącego Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18,
11) zmiany zapisu §39, dotyczącego Terenów zabudowy usługowej - w zakresie Terenu o symbolu U.3 - ust. 4 pkt. 5 lit.a oraz pkt. 6 lit.b,
12) zmiany zapisu §44, dotyczącego Terenów zieleni urządzonej - w zakresie Terenu o symbolu ZPs.2 - ust. 2 pkt. 3 lit.b.
13) zmiany zapisu §45, dotyczącego Terenów zieleni urządzonej ZPz.

Wszystkie ww. zmiany w tekście i na rysunku projektu planu oznaczono kolorem czerwonym.

Ponadto, w tekście projektu planu dokonano zmiany numeracji paragrafów (począwszy od §37) w związku z wprowadzeniem Terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MW/U.18 oraz wprowadzono porządkujące korekty redakcyjne nie mające wpływu na ustalenia projektu planu.

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2017 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1925/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 7 kwietnia do 11 maja 2017 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt, oraz z wyjątkiem dnia 2 maja) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Stradom" zostanie przeprowadzona w dniu 26 kwietnia 2017 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 sierpnia 2016 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1925/14 z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: 14:00 - 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Stradom" zostanie przeprowadzona w dniu 26 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXXI/1925/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCIII/2443/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XCII/2416/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr CXXI/1925/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 73/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" (Druk nr 2591):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 3668/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3667/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 3384/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1525/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2763/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 1307/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 791/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2018 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" (Druk nr 2591):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 790/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2018 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" (Druk nr 2592):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 114/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip