Historia sporządzenia planu REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE Logo

Powierzchnia planu - 24,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLVIII/865/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PODGÓRKI TYNIECKIE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r., poz. 4072 - weszła w życie w dniu 22 lipca 2016 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan należy do kategorii planów porządkująco-inwestycyjnych i jest sporządzany w celu dostosowania ustaleń dla analizowanego obszaru do zapisów obowiązującego Studium. Celem planu jest stworzenie warunków formalno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w zgodzie z zasadą ładu przestrzennego i nowoczesnego rozwoju tego rejonu miasta".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 22 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2484/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 4 listopada 2015 r.- ponowiono w dniu 28 grudnia 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 lutego 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 lutego do 15 marca 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 1 marca 2016 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 29 marca 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 917/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2016 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1305/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1320/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 8 czerwca 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr XLVII/827/16 do Nr XLVII/830/16.
 13. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 29 czerwca 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada podjęła uchwałę Nr XLVIII/865/16 w sprawie uchwalenia planu.
 14. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r., poz. 4072.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 1320/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r.

DRUK NR 950:
- w dniu 8 czerwca 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr od 951 do 954) - Rada podjęła uchwały: Nr XLVII/827/16, Nr XLVII/828/16, Nr XLVII/829/16, Nr XLVII/830/16,
- w dniu 29 czerwca 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XLVIII/865/16 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

strona bipAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1518/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r. (druk nr 950)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1305/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r. (druki nr od 953 do 954)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLVII - 8 czerwca 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XLVIII - 29 czerwca 2016 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 lutego do 15 marca 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 1 marca 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 lutego do 15 marca 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 lutego 2016 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1920/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 16 lutego do 15 marca 2016 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, środy, czwartki i piątki:  8:00 - 10:00,
- wtorki: 13:30 - 15:30 .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" zostanie przeprowadzona w dniu 1 marca 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie".


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXXI/1920/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XLVIII/865/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLVII/830/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr XLVII/829/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr XLVII/828/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Uchwała Nr XLVII/827/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Uchwała Nr CXXI/1920/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1518/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (Druk nr 950):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1320/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 1305/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)* | Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 917/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 2484/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 165/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (druk nr 950):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 162/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (druk nr 954):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 161/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (druk nr 953):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 4. Opinia Nr 160/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (druk nr 952):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 5. Opinia Nr 159/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 917/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie" (druk nr 951):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 6. Opinia Nr 58/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Podgórki Tynieckie":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip