Uchwalony plan

UCHWALONY (oczekujący na wejście w życie)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 79,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XV Mistrzejowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie

W dniu 25 października 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXVII/2131/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r., poz. 7291 - wejdzie w życie w dniu 28 listopada 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do strony edziennik.uw.gov.plOdnośnik do dziennika

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje obszar, o dominującej funkcji mieszkaniowej, z nielicznymi usługami o charakterze lokalnym oraz terenami o funkcji rekreacyjnej. Celem planu jest:
1. wykorzystanie planowania urbanistycznego jako wsparcia programu rehabilitacji osiedli blokowych poprzez:
- zabezpieczenie ładu przestrzennego osiedli, ochronę i kształtowanie sieci przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni wewnątrzosiedlowej,
- wprowadzenie prawidłowej polityki parkingowej;
2. ochrona wartości przyrodniczo-kulturowo-rekreacyjnych poprzez:
- zabezpieczenie funkcjonowania fortu jako miejsca o znaczeniu lokalnego centrum historyczno-kulturowego,
- ochronę terenów zieleni urządzonej o wysokich walorach przyrodniczych, towarzyszącej potokowi Sudół i Fortowi 48 Batowice oraz Plant Mistrzejowickich;
3. wykluczenie z zabudowy zinwentaryzowanych osuwisk oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych, których ewentualne zagospodarowanie musi przewidywać przeciwdziałania propagacji procesów geodynamicznych.
Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
W dniu 1 września 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip