Historia sporządzenia planu TONIE - JURAJSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 41,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 6 czerwca 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIV2691/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - JURAJSKA" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Odnośnik do projektu uchwałystrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu ustalenie zasad kształtowania zabudowy mieszkaniowej na rozległych terenach, dla których Studium wskazuje kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem wysokich wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych