Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-14 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 300 KAM na działkach nr 50, 221/20 obr. 64 Podgórze przy ulicy Cechowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-14 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.1457.2019.SPI

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym

dwupoziomowym wraz z wewnętrzną instalacją wodną, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji, oddymiania garażu, centralnego ogrzewania i c.w.u., elektryczną, oświetleniową, siły i

gniazd wtykowych, odgromową, uziemienia, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji opadowej na zewnątrz budynku wraz z oświetleniem terenu, śmietnikiem

wbudowanym, wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego z zewnętrznymi miejscami

postojowymi, murów oporowych oraz zagospodarowaniem terenu działek nr: 143/4, 143/12, 143/14,

143/21, 143/22, 144/5, 144/8, 145/6, 145/9, 145/10, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza"

Metka i dziennik zmian2020-01-14 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej ø 110 PE na działkach nr 50, 221/20 obr. 64 Podgórze przy ulicy Cechowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-14 ds. AU-02-6.6730.2.658.2018.EDA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sześć budynków) na działce nr 83/3 obr.3 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 81/2, 82/2, 83/3 obr.3 Podgórze oraz zjazdem zlokalizowanym na działkach nr 319/3, 319/8, 81/2, 82/2, 84/21 obr.3 Podgórze, w rejonie ul. Bojanówka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-14 obwieszczenie ds.AU-02-4.6730.2.689.2019.UDU

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurowo-usługową na działkach nr 19/11 i 19/12 obr. 45 Podgórze przy ul. Jugowickiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-01-14 AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym z parkingami naziemnymi, infrastrukturą techniczną na działce nr 57 obręb 43 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną również na działkach nr 320, 196/8 obręb 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

 

Metka i dziennik zmian2020-01-14 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.472.2019.DBO

Budowa sieci wodociągowej DN110 na dz. nr 104/4, 137/18 obr. 60 Podgórze oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej DN100 na dz. nr 137/18 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie.