Historia sporządzenia planu MOGILSKA - CHAŁUPNIKA Logo
 

Powierzchnia planu - 43,4 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie


W dniu 9 stycznia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXIV/929/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGILSKA - CHAŁUPNIKA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., poz. 863 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 22 lutego 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest stworzenie warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady ładu przestrzennego. Celem szczegółowym jest rozwiązanie dotychczasowych problemów komunikacyjnych pogłębiających się z każdą nową inwestycją z zakresu mieszkalnictwa wielorodzinnego, a także utrzymanie terenów zielonych i ustabilizowanie ich sytuacji prawno-planistycznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip