Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru TYNIEC - POŁUDNIE

Logo
 

Powierzchnia planu - 261,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 12 marca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/1478/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - POŁUDNIE".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru położonego w wyznaczonych uchwałą granicach. Jest to plan o charakterze porządkującym i ochronnym, obejmujący obszar o wysokich walorach kulturowych i przyrodniczych, mający ważne znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności. W obszarze planu znajduje się atrakcyjny krajobrazowo obszar doliny Wisły. Granice planu obejmują tereny dla uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej, a także obszar dla przewidzianego w Studium polderu Grodzisko. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie przestrzeni publicznych i systemów zieleni, prawidłową obsługę komunikacyjną terenów peryferyjnych i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip