Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/2957/18 UCHWAŁA NR CXIII/2957/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2018-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/2446/18 UCHWAŁA NR XCIII/2446/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''. 2018-01-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXII/1700/14 UCHWAŁA NR CXII/1700/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''. 2014-07-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/898/12 UCHWAŁA NR LXIII/898/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tyniec - Osiedle''. 2012-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/761/12 UCHWAŁA NR LVII/761/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zakrzówek - Zielna''. 2012-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1556/10 UCHWAŁA NR CXV/1556/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice Południe'' . 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1539/10 UCHWAŁA NR CXIV/1539/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Opatkowice - Północ''. 2010-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVIII/1457/10 UCHWAŁA NR CVIII/1457/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wadowicka-Tischnera''.<<>>Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1561/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały Nr CVIII/1457/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wadowicka - Tischnera" w części obejmującej: 1. część graficzną planu w zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: U.3, U.9 ,U.15, KD/D (na odcinku pomiędzy terenami U.12 i U.11); 2. część tekstową planu w zakresie: § 27 ust. 1 (w zakresie oznaczeń symboli U.3, U.9 i U.15), § 27 ust. 6, § 27 ust. 12 i § 27 ust. 15. Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 14 lutego 2012 r. 2010-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCV/1271/10 UCHWAŁA NR XCV/1271/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kościelniki''. 2010-03-17

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/1256/10 UCHWAŁA NR XCIII/1256/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium. 2010-03-03

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/1133/09 Uchwała Nr LXXXVII/1133/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wróżenice'' 2009-12-02

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/1077/09 UCHWAŁA NR LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji''<<>>Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt: II OSK 596/11) stwierdził nieważność uchwały Nr LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '''Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacj'' w zakresie: - fragmentu części graficznej rysunku planu w zakresie terenów oznaczonych symbolami ZP.1 i ZP.2 - Tereny zieleni urządzonej; - § 18 uchwały w całości; - § 6 ust. 1 pkt 4 uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 11 ust. 1 pkt 3 uchwały; - § 12 pkt 9 lit. c uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały w zakresie oznaczenia symbolami ZP.1 i ZP.2; - § 16 ust. 5 pkt 4 lit. b i c uchwały. Powyższe orzeczenie jest prawomocne. 2009-10-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/1075/09 Uchwała Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wyciąże''.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części § 25 ust. 2 pkt 3 lit. b) w zakresie słów ''oraz lokalizowanie budynków w odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej niezabudowanej'' 2009-10-07

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/821/09 UCHWAŁA NR LXIV/821/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka'' >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego I. stwierdzające nieważność uchwały w części, tj.: 1/ § 23 ust. 1 uchwały w zakresie słów: ''obiekty i'', § 23 ust. 1 pkt 1 uchwały w zakresie słów: ''hale i'', ''hotelowym'', § 23 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: ''i pod kubaturowe obiekty'', § 26 ust. 1 pkt 2 uchwały w zakresie słów: ''gabinetem odnowy biologicznej'', 2/ ustaleń rysunku planu, w zakresie jakim odnoszą się one do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2 US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU 3/ wyłączenie tych ustaleń tekstu uchwały w zakresie, w jakim odnoszą się do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, U, 1US, 2 US, 1ZPU, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU, 6ZPU. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwały w zakresie określonym w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia.>>>UWAGA>>>Sprostowanie Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 12.08.2009 r. 2009-02-04

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIX/619/08 UCHWAŁA NR XLIX/619/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Dłubni - Mogiła''<<>>Wyrokiem z dnia 11 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 18/11) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XLIX/619/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni - Mogiła": I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w następujących częściach: - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b; - § 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie słów: "za wyjątkiem miejsc parkingowych dla autokarów służących wyłącznie obsłudze terenu US"; - § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie słów: "(za wyjątkiem przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych przekrywających boiska sportowe i korty na terenie US)"; - § 10 ust. 1 pkt 7 w zakresie słów: "(za wyjątkiem tymczasowych obiektów małej gastronomii na terenie US w czasie trwania imprez)"; - § 10 ust. 2; - § 12 pkt 2 lit. c; - § 12 pkt 10 lit. a w zakresie słowa: "US"; - § 12 pkt 10 lit. b; - § 14 ust. 1; - § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 w zakresie słowa: "US"; - § 15 ust. 2 pkt 1; - § 16 ust. 6 pkt 2; - § 16 ust. 8 pkt 3 i 6; - § 22 - oraz stwierdza nieważność rysunku planu obejmującego teren US; II. w pozostałym zakresie skargę oddala. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. 2008-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVI/464/08 UCHWAŁA NR XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Dolina Dłubni - Krzesławice''. <<>>Wyrokiem z dnia 2 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (w sprawie o sygnaturze II OSK 1426/12) oddalił skargę kasacyjną Rady Miasta Krakowa od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt: II SA/Kr 1772/11). Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1772/11) po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr XXXVI/464/2008 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Dłubni-Krzesławice" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części: a) odnośnie części tekstowej w zakresie: - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie, - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c, - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d, tiret czwarte, - § 10 ust. 1 pkt 5 w zakresie słów: "U.7", "U.8", - § 10 ust. 2 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t", - § 12 ust. 1 pkt 9 lit. a w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", - § 12 ust. 1 pkt 9 lit. b w zakresie słów: "U/MW", - § 12 ust. 1 pkt 9 lit. d w zakresie słów: "US.t", § 12 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "z wyjątkiem części Terenu US.t w zasięgu określonym nieprzekraczalną linia zabudowy", - § 12 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów: "oraz US.t", - § 15 ust. 2 pkt 1 lit. b w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "i dla Terenów zabudowy usługowo - mieszkaniowej U/MW", - § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "oraz Terenu US.t", - § 16 ust. 5 pkt 3 lit. b w zakresie słów: "i US.t", - § 18 ust. 3 pkt 6 w zakresie słów: "US.t", - § 23 ust. 3 pkt 3, - § 24, - § 25, - § 26 ust. 1 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", - § 26 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: "U.1", "U.7", "U.8", - § 26 ust. 2 pkt 2, - § 26 ust. 2 pkt 4 w zakresie słów: "i U.9", - § 26 ust. 3 pkt 3, - § 26 ust. 5 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7", - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. b, - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. c, - § 26 ust. 5 pkt 1 lit. d, - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.7", - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. b, - § 26 ust. 5 pkt 2 lit. c w zakresie słów: "dla Terenu U.8: 35 %" oraz w zakresie słów: "U.8", "U.1", "U.9", - § 26 ust. 5 pkt 4 lit. a w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", - § 26 ust. 5 pkt 4 lit. b, - § 26 ust. 5 pkt 7 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", - § 26 ust. 5 pkt 9 w zakresie słów: "U.1", - § 26 ust. 5 pkt 10 w zakresie słów: "U.1", "U.9", - § 26 ust. 5 pkt 11 w zakresie słów: "U.1", - § 26 ust. 6 w zakresie słów: "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", - § 29, - § 33 pkt 1 w zakresie słów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t", b) odnośnie rysunku planu w zakresie terenów: "MW.1", "MW.2", "U/MW", "U.1", "U.2", "U.7", "U.8", "U.9", "US.t". Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 2 października 2012 r.. 2008-03-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1192/06 UCHWAŁA NR CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ 2006-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1159/06 UCHWAŁA NR CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Południe 2006-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1040/06 Uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie.>>>UWAGA>>>WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 26.02.2007 r. w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę: I. Stwierdził nieważność § 23; § 4 pkt. 1 lit. c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d w części odnoszącej się do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO; § 27 ust. 2, § 28 ust. 2 w części obejmującej słowa ''nie mniej niż'' oraz rysunku planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO zaskarżonej uchwały. II. Określił, że uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 wyroku nie może być wykonywana. Wyrok jest prawomocny od dnia 30 kwietnia 2007 r. 2006-03-01

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIII/932/05 UCHWAŁA NR XCIII/932/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice-Zachód w Krakowie.>>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nie powoduje nieważności uchwały - usunięcie zapisów § 3 ust. 1, pkt 18. 2005-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/87/03 UCHWAŁA NR XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 2003-04-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót