Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ŁUCZANOWICE

Logo

Powierzchnia planu - 310,3 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie


W dniu 12 marca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/1479/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację działań samorządu jako stymulatora rozwoju funkcji mieszkaniowej i infrastruktury społecznej, nadążających za zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Pozwoli w tym obszarze zrealizować priorytetowe cele Miasta w tej dziedzinie - poprawę standardów życia w zabudowie istniejącej i rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotowy obszar posiada znaczne rezerwy terenów predysponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, toteż niezwykle istotna jest dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie, ponieważ spontaniczna jego zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do chaosu, a także do obniżenia wartości przestrzeni. Obszar podejmowanego planu obejmuje również rolniczą przestrzeń produkcyjną, dlatego też konieczne jest utrzymanie i ochrona przed zainwestowaniem tych terenów, stanowiących ważny element systemu przyrodniczego Miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 20 lipca 2007 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 28 sierpnia 2007 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1924/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2007 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 10 kwietnia 2009 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 20 kwietnia do 19 maja 2009 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 11 maja 2009 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 2 czerwca 2009 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1374/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2009 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2039/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2009 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 października 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 11. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 4 listopada 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały - głosowanie nad uchwaleniem planu zostało odroczone.
 12. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 kwietnia 2010 r.
 13. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 4 maja do 1 czerwca 2010 r.
 14. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 17 maja 2010 r.
 15. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 15 czerwca 2010 r.
 16. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1618/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2010 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 3 listopada 2010 r. - głosowanie nad projektem uchwały - Rada odrzuciła projekt uchwały.
 18. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - Zarządzenie Nr 381/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r.
 19. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 marca 2014 r. - głosowanie nad projektem uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCIX/1479/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA pod głosowanie.

DRUK NR 1311:
- sesja w dniu 3 listopada 2010 r. - Rada w głosowaniu odrzuciła projekt uchwały
w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstInformacja Prezydenta Miasta Krakowa o zmianach wprowadzonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" (Druk nr 1311) - w wyniku stwierdzenia przez Radę Miasta Krakowa konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu oraz o wynikach ponowienia czynności proceduralnych w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu - Tekst ujednolicony)

dokument pdf-tekstUzasadnienie

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 9 MB)


Projekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 3 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwałyMateriał informacyjny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice"
- wyrysy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa:

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K1 - Struktura przestrzenna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K2 - Środowisko przyrodnicze i kulturowe - Kierunki i zasady ochrony i rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K3 - System transportu - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K4 - Infrastruktura techniczna - Kierunki i zasady rozwoju (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekWyrys z planszy K5 - Planowanie miejscowe i programy operacyjne (ok. 1 MB)


dokument pdf-tekstStenogram z sesji CXV - 3 listopada 2010 r.

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 maja do 1 czerwca 2010 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 12 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 17 maja 2010 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2039/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2009 r.

DRUK NR 1311:
- w dniu 7 października 2009 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 4 listopada 2009 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)


Projekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 11 MB)


Projekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 uchwały:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 8 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4 do uchwałydokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXII - 7 października 2009 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXIV - 4 listopada 2009 r.

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2009 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 11 maja 2009 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA) w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu - w dniach od 4 maja do 1 czerwca 2010 r.

Wykładana prognoza składa się z:
- Prognozy oddziaływania na środowisko - styczeń 2008 r.
- Aneksu I - marzec 2009 r.
- Aneksu II - styczeń 2010 r.
- Aneksu III - kwiecień 2010 r.dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do aneksu I do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)


Załącznik graficzny do aneksu II do prognozy oddziaływania na środowisko:

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (pdf ok. 16 MB)

dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (pdf ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do aneksu III do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 17 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU od dnia 20 kwietnia do 19 maja 2009 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)
UWAGA: Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA) w Krakowie
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2010 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" (druk nr 1311 po II czytaniu projektu uchwały). Zmiany dotyczą:

1. działki nr 103/1 przy ul. Godebskiego - zmiany przeznaczenia części terenu usług kultu religijnego UK na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - "MN1a" z jednoczesnym przedłużeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy z terenów sąsiednich MN1. Północna część działki w sąsiedztwie cieku pozostała w dotychczasowym przeznaczeniu jako teren zieleni urządzonej i została oznaczona na Rysunku Planu jako "ZP3b". Południowo-zachodnia część działki nr 103/1 pozostała (jak w projekcie planu przedstawionym do uchwalenia) jako teren KDD;

2. działki nr 102/1 - zmiany przeznaczenia z terenu zieleni urządzonej - zespół pałacowo-parkowy - ZP1 na teren zieleni urządzonej -"ZP3a";

3. wykreślenia drogi KDW (sięgacz) biegnącej m.in. po działkach 91/4 i 91/6 przy ul. Morstina;

4. wykreślenia w całości ppkt b w paragrafie 21 ust. 3 pkt 3;

5. wyznaczenia nowego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - "MN4a" obejmującego część działki nr 55/2 przy ul. Glinik;

6. zmian w tekście projektu planu, wynikających z wprowadzenia poprawek, zapewniających spójność i zgodność z prawem rozwiązań planistycznych.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 maja 2010 r. do 1 czerwca 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- wtorki, środy, czwartki piątki: 10:00 - 12:00

Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian określonych powyżej.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, Sala im. J. Lea o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice",
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2009 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr VII/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" ,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu - w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2009 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:

- poniedziałki: 14:30 - 16:30

- wtorki, środy, czwartki piątki: 13:00 - 15:00

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno - wschodniej części Krakowa, w dzielnicy XVII. Od północy przylega do granicy miasta, sąsiaduje z terenami gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 11 maja 2009 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie ddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2009 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20 lipca 2007 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr VII/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice”.

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północno-wschodniej części Krakowa, w granicach dzielnicy XVII - Grębałów. Od północy przylega do granicy miasta, sąsiaduje z terenami gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Szczegółowe granice obszaru określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 13), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr XCIX/1479/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr VII/106/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 381/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 1618/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice" - w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek do projektu planu (Druk nr 1311):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2039/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 1374/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1):

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 1 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 2 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 3 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 4 (wyłączona jawność)*

  dokument pdf-tekstZałącznik nr 5 (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1924/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 242/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 185/2009 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2009 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 100/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip