Historia sporządzenia planu OSIEDLE PRZEGORZAŁY Logo
 

Powierzchnia planu - 32 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie


W dniu 2 grudnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXXVII/1132/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PRZEGORZAŁY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 772, poz. 6024 z dnia 11 grudnia 2009 r. (Dokumenty pdf ze strony bip.malopolska.pl: część 1, część 2) - weszła w życie w dniu 11 stycznia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice sporządzanego planu obejmują teren dawnej wsi Przegorzały, będący w znacznej części zagospodarowany zespołami zabudowy willowej, usytuowany przy granicy ze Zwierzynieckim Parkiem Kulturowym, pomiędzy Doliną Wisły a Wzgórzem św. Bronisławy i Wzgórzem Sikornik. Ze względu na jego położenie, niezwykle atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo, jak też zagrożenie chaotycznym zainwestowaniem tego miejsca, niezbędne jest wprowadzenie szczegółowych zapisów prawnych, regulujących warunki zagospodarowania tego obszaru. Plan miejscowy pozwoli uporządkować istniejącą zabudowę, właściwie wykorzystać rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej, jednocześnie zapewni warunki dla kształtowania przestrzeni publicznych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, uwzględniając przy tym konieczność ochrony walorów tego miejsca".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip