Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BODZÓW - KOSTRZE

Logo

Powierzchnia planu - 545,7 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 19 listopada 2008 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVII/734/08 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - KOSTRZE".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, obejmujący obszar o najwyższych wartościach krajobrazowych i kluczowym znaczeniu dla utrzymania ciągłości systemu przyrodniczego miasta. W obszarze planu znajdują się punkty i ciągi widokowe o dużej skali zasięgu widocznych panoram w miejscach szerokich otwarć terenowych. Ponadto w granicach planu znajdują się obiekty fortyfikacji Twierdzy Kraków (m.in. fort Bodzów i Winnica) wpisane do rejestru zabytków. Oprócz potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Bodzów - Kostrze" podyktowanie jest również potrzebą zachowania jednoznacznego rozgraniczenia terenów niezabudowanych od zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania oraz harmonijne kształtowanie zabudowy tego obszaru. Obszar "Bodzów - Kostrze" objęty jest sporządzanym aktualnie przez Dyrekcję Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych projektem planu ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego na podstawie art. 13a ustawy o ochronie przyrody. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, kształtowanie systemów zieleni oraz zabudowy".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 lipca 2005 r.
 2. Termin składania wniosków do sporządzanego planu - do 30 września 2005 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego planu - Zarządzenie Nr 1945/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 27 kwietnia 2007 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 maja do 4 czerwca 2007 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 14 maja 2007 r.
 7. Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 18 czerwca 2007 r.
 8. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1465/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2007 r.
 9. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2503/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2007 r.
 10. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 19 grudnia 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały - Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania planu - Zarządzenie Nr 2000/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2008 r.
 12. Odstąpienie od sporządzania planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 5 listopada 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 13. Odstąpienie od sporządzania planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 19 listopada 2008 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LVII/734/08 w sprawie odstąpienia od sporządzania planu.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PRZEKAZANY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD SPORZĄDZENIA PLANU
zarządzeniem Nr 2000/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2008 r.

DRUK NR 856:
- w dniu 5 listopada 2008 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały,
- w dniu 19 listopada 2008 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LVII/734/08 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVI - 5 listopada 2008 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVII - 19 listopada 2008 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2503/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2007 r.

DRUK NR 473:
- w dniu 19 grudnia 2007 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały - Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXI - 19 grudnia 2007 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramem z sesji RMK

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 maja do 4 czerwca 2007 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument png-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument png-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 14 maja 2007 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

UWAGA: PROJEKTY RYSUNKÓW planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 maja do 4 czerwca 2007 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument png-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 7 MB)

UWAGA: PROGNOZA wraz z załącznikiem graficznym została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2007 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Bodzów - Kostrze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr LXXVII/759/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów-Kostrze",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 7 maja 2007 r. do 4 czerwca 2007 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedziałki: 14:00 - 16:00
- od wtorku do piątku: 9:00 - 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Obwieszczeniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres, podany w niniejszym Ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 14 maja 2007 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala Portretowa, początek o godz. 14:30.

Jednocześnie działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze",
- o prognozie oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego.
Zgodnie z art. 40 ust.1 przywoływanej ustawy Prawo ochrony środowiska projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej poddaje się z udziałem społeczeństwa postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w Ogłoszeniu.

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 lipca 2005 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały LXXVII/759/05 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze", obejmującego obszar o pow. ca 546 ha, położony na prawym brzegu Wisły w południowo-zachodnim rejonie miasta Krakowa.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument jpg-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy – pok. nr 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do dnia 30 września 2005 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LVII/734/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LXXVII/759/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniecka - Winnicka":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2000/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2503/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 3. Zarządzenie Nr 1472/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1465/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag:

  dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 1 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 2 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 3 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 4 (wyłączona jawność)*
  dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 5 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 6 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 7 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 8 (wyłączona jawność)*
  dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 9 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 10 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 11 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 12 (wyłączona jawność)*
  dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 13 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 14 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 15 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 16 (wyłączona jawność)*
  dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 17 (wyłączona jawność)* dokument pdf-tekstCZĘŚĆ 18 (wyłączona jawność)*    


 5. Zarządzenie Nr 1945/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 134/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2008 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze" (Druk nr 856):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 77/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2007 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Kostrze" (Druk nr 473):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip