Strona sporządzanego planu MORELOWA Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 59,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MORELOWA"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2020 r.

Termin dyskusji publicznej
- zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu w siedzibie Wydziału
oraz termin i zasady składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony bip


Uwaga! Dla mieszkańców, którzy z indywidualnych względów nie będą mogli wziąć udziału w dyskusji publicznej, prezentacja, która będzie przedstawiona na dyskusji publicznej, zostaje udostępniona na stronie internetowej
- patrz: Strona - wyłożenie projektu planuOdnośnik do strony bip

Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Projekt planu, projekt ustaleń Strona - Prognoza oddziaływania na środowisko Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Morelowa" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego zapewniającego właściwą przepustowości dróg w odniesieniu do natężenia ruchu oraz właściwych powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej ilość miejsc parkingowych obsługujących istniejące obiekty usługowe oraz handlowe,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę,
- stworzenie warunków dla zwiększenia ilość urządzonych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, głównie na terenach wzdłuż rzeki Rudawy i ich okolicy,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naturalnych siedlisk w sąsiedztwie rzeki Rudawy,
- ochrona niezabudowanych terenów zielonych o dużych walorach przyrodniczych oraz widokowych przed zainwestowaniem obiektami kubaturowymi,
- ochrona istniejących terenów obszaru (zabudowanych oraz wolnych od zabudowy) przed zabudową o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy negatywnie wpływającej na istniejący charakter zabudowy oraz powodującej dogęszczenie obszaru analizowanego, już znacznie zainwestowanego,
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego