Sporządzany plan MORELOWA Logo
 

Powierzchnia planu - 59,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MORELOWA".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Morelowa" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego zapewniającego właściwą przepustowości dróg w odniesieniu do natężenia ruchu oraz właściwych powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej ilość miejsc parkingowych obsługujących istniejące obiekty usługowe oraz handlowe,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę,
- stworzenie warunków dla zwiększenia ilość urządzonych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, głównie na terenach wzdłuż rzeki Rudawy i ich okolicy,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naturalnych siedlisk w sąsiedztwie rzeki Rudawy,
- ochrona niezabudowanych terenów zielonych o dużych walorach przyrodniczych oraz widokowych przed zainwestowaniem obiektami kubaturowymi,
- ochrona istniejących terenów obszaru (zabudowanych oraz wolnych od zabudowy) przed zabudową o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy negatywnie wpływającej na istniejący charakter zabudowy oraz powodującej dogęszczenie obszaru analizowanego, już znacznie zainwestowanego,
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych