Sporządzany plan MORELOWA Logo
 

Powierzchnia planu - 59,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 5 lipca 2019 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Morelowa" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego zapewniającego właściwą przepustowości dróg w odniesieniu do natężenia ruchu oraz właściwych powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwej ilość miejsc parkingowych obsługujących istniejące obiekty usługowe oraz handlowe,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w Studium politykę,
- stworzenie warunków dla zwiększenia ilość urządzonych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych, głównie na terenach wzdłuż rzeki Rudawy i ich okolicy,
- ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz naturalnych siedlisk w sąsiedztwie rzeki Rudawy,
- ochrona niezabudowanych terenów zielonych o dużych walorach przyrodniczych oraz widokowych przed zainwestowaniem obiektami kubaturowymi,
- ochrona istniejących terenów obszaru (zabudowanych oraz wolnych od zabudowy) przed zabudową o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy negatywnie wpływającej na istniejący charakter zabudowy oraz powodującej dogęszczenie obszaru analizowanego, już znacznie zainwestowanego,
- stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem integracji terenów zieleni i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych