Sporządzany plan OS. WIDOK Logo
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 46,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWAWYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

w dniach od 13 lipca do 10 sierpnia 2020 r.

Termin dyskusji publicznej
- zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu w siedzibie Wydziału
oraz termin i zasady składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony z ogłoszeniem

Nowe zasady składania uwag drogą elektoniczną do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów w związku ze zmianą przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - szczegóły w informacji - tutajOdnośnik do strony z informacją

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Do celów planu miejscowego obszaru "Os. Widok" należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w sąsiedztwie lotniska Kraków – Balice poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- kształtowanie nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o zawarte w Studium wytyczne,
- ochrona terenów zielonych, wolnych od zabudowy,
- tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służącej również integracji społeczności lokalnej,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych - w tym umożliwiającego szybkie dotarcie do lotniska.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Powrót do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego