PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat
(NR REF. 3-OR-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Znajomość ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
 4. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 5. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 6. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 7. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Znajomość Statutu Miasta Krakowa.
 10. Znajomość struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków
 11. Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego.
 12. Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.
 13. Znajomość przeglądarek internetowych.
 14. Znajomość HTML, XHTML, XML.
 15. Obsługa programów graficznych.
 16. Znajomość prowadzenia serwisów WWW - webmastering
 17. Obsługa MS Office Professional.
 18. Umiejętność formułowania składni zapytań dla wyszukiwarek internetowych.
 19. Znajomość protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych.
 20. Znajomość formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych, za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.
 21. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.
 22. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty
  (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca przy realizacji zadań w zakresie wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.
 2. Współpraca z wydziałami i nadzór w zakresie wdrażania elektronicznego sposobu załatwiania spraw.
 3. Współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną.
 4. Współpraca z wydziałami w zakresie modelowania procesów przepływu danych.
 5. Współpraca z wydziałami w zakresie udostępniania usług.
 6. Współpraca przy zarządzaniu kontami Klientów.
 7. Współpraca przy zarządzaniu systemem obiegu dokumentów elektronicznych.
 8. Współpraca przy opracowywaniu koncepcji świadczenia usług drogą elektroniczną z uwzględnianiem funkcjonujących w UMK systemów informatycznych zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez komórki organizacyjne UMK.
 9. Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych wynikających z realizacji zadań oddziału.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika oddziału.
 11. Bieżąca współpraca z administratorem i redakcją BIP MK .
 12. Bieżąca współpraca w zakresie publikowania informacji w BIP MK.
 13. Bieżąca współpraca z administratorem i redakcją Serwisu Informacyjnego UMK.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. stanowisko referent lub podinspektor oraz płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy z przedziału: 2800 – 3500 zł brutto miesięcznie
 3. miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru
 4. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,
 2. dokument potwierdzający tożsamość,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego oraz samooceny dostępnych na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 5 marca 2017 roku.  Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy ul. Wielopole 17 a.

 

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA BOGUCKA
Osoba publikująca:
BOŻENA BOGUCKA
Data wytworzenia:
2017-02-08
Data publikacji:
2017-02-08
Data aktualizacji:
2017-11-20