PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI BRANŻOWEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(NR REF. 1-BP-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych.

  a) Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim.

  b) Wykształcenie: Wykształcenie wyższe w zakresie: nauki o Ziemi i środowisku, nauki leśne, inżynieria środowiska, nauki biologiczne

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  b) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

  c) ogólna wiedza ze znajomości KPA,

  d) znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków

  z uwzględnieniem terminów ustawowych sporządzania miejscowych planów

  zagospodarowania przestrzennego,

  e) znajomość problematyki ocen odziaływania na środowisko,

  f) ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego,

  g) znajomość aplikacji firmy Bentley w szczególności Bentley Map Powerview, oraz ArcGis.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) sporządzanie opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian,

  b) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium

  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian,

  c) opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla potrzeb studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian,

  d) przygotowywanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne,

  e) prowadzenie i udostępnianie na ekoportalu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu działania Wydziału,

  f) przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych

  i udział w zespole celem dokonania odbioru dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych,

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor( w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i ogólnego stażu pracy).

  d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Dyspozycyjność.

  b) Możliwość pracy w terenie.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 15 marca 2020roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

  UWAGA

  Testy kwalifikacyjne,odbędą się w dniu 23 czerwca 2020 roku o godz. 8

  Sala Obradowa Rady Miasta Krakowa Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne