PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NADZORU NAD SPÓŁKAMI I FUNDACJAMI W BIURZE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO UMK (1 ETAT)
(NR REF. 7-NW-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe, kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość.

c) Co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach audytorskich, działaniach controlingu lub nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw, bankach, księgowości.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość kodeksu spółek handlowych, Tytuł: I Przepisy ogólne; Tytuł III Spółki kapitałowe: Dział I (spółka z o.o.) oraz Dział III (spółka akcyjna).

b) Znajomość ustawy o gospodarce komunalnej.

c) Znajomość ustawy o finansach publicznych, Dział V – Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

d) Znajomość ustawy o rachunkowości.

e) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

f) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

g) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

h) Znajomość ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

i) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

j) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.

k) Znajomość spółek Gminy Miejskiej Kraków i zakres ich podstawowego działania.

l) Zdany egzamin na członka rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

m) Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia nowych spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

b) Gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

c) Prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

d) Przygotowywanie okresowych informacji i wniosków na temat funkcjonowania spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

e) Monitorowanie wdrażania zasad kształtowania wynagradzania członków organów spółek.

f) Sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

g) Prowadzenie procedur zbywania akcji i udziałów spółek z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

h) Prowadzenie procedur zmierzających do przekształceń spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

i) Prowadzenie procedur zmierzających do likwidacji spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

j) Przygotowywanie uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek i fundacji z udziałem Gminy Miejskiej Kraków.

k) Prowadzenie procedur zmierzających do wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, w tym nieruchomości, do spółek prawa handlowego oraz wkładów niepieniężnych na majątek tworzonych fundacji.

l) Nadzór w zakresie przestrzegania warunków zawartych umów.

m) Udzielanie informacji i wyjaśnień organom wyższych instancji, sądom i innym instytucjom.

n) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, skargi oraz interpelacje radnych, posłów i senatorów RP.

o) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro Nadzoru Właścicielskiego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 2 grudnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru