PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 4-JP-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie wyższe, 

c) minimum roczne doświadczenie zawodowe, 

d) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pracownikach samorządowych.

b) Ogólna wiedza o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

c) Ogólna wiedza dot. zakresu problematyki pracy Wydziału ds. Jakości Powietrza.

d) Umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

e) Preferowane wykształcenie w kierunku ekonomii lub zarządzania.

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Realizacja zadań związanych z powierzeniem odpowiedzialności za majątek Wydziału w tym:

 przygotowywanie dokumentacji związanej z przemieszczaniem i likwidacją środków trwałych,

 bieżące prowadzenie kart wyposażenia indywidualnego pracowników,

 dopilnowanie oznakowania składników majątkowych,

 uczestniczenie w czynnościach związanych z likwidacją oraz inwentaryzacją składników majątkowych Wydziału

 obsługa aplikacji ST,

 prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Informatycznych i Osobistego Wyposażenia.

b) Prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych oraz terminowości ich wykonania dla pracowników Wydziału.

c) Realizowanie spraw kadrowych i socjalnych dotyczących pracowników Wydziału, w tym w zakresie sporządzania rozliczenia nadgodzin.

d) Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMK, obsługa aplikacji SEZAM w tym:

 opracowywanie wniosków o nadanie/modyfikację uprawnień do przetwarzania danych osobowych,

 przyznanie dostępu do pomieszczeń,

 przyznawanie uprawnień do kont,

 wydanie kart.

e) Obsługa aplikacji INTG - aktualizacja danych dot. pracowników oraz wprowadzanie danych osób realizujących w Wydziale staż, praktykę lub wolontariat.

f) Obsługa aplikacji Internetowy System Zamówień (ISZ) w zakresie zamawiania asortymentu na potrzeby Wydziału.

g) Zastępowanie w Wydziale osoby wiodącej w zakresie dokumentowania Systemu Zarzadzania Jakością (QSystem).

h) Realizacja zadań związanych z odzieżą ochronną dla pracowników Wydziału.

i) Obsługa aplikacji OBUD – zgłaszanie potrzeb w zakresie bieżącej obsługi budynku.

j) Współudział w czynnościach związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

k) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału, zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępców Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

b) Dyspozycyjność: tak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 grudnia 2019 r. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 roku o godz. 8.00 w sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru