PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. CZYNNOŚCI GEODEZYJNYCH I UJAWNIANIA PRAWA WŁASNOŚCI W BIURZE DS. EWIDENCJI MIENIA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-EM-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe geodezyjne.

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

b) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

c) Znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 z późn. zm.).

d) Znajomość ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 z późn. zm.).

e) Znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym podziałów nieruchomości.

f) Znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania wieczystoksięgowego.

g) Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

h) Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).

i) Posiadanie uprawnień zawodowych zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 725 z późn. zm.) w zakresie 2.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące spraw wynikających z zakresu działania Referatu.

b) Opracowywanie dokumentów oraz przygotowanie wniosków o ujawnianie w księgach wieczystych wpisu prawa własności Skarbu Państwa, w związku z prowadzonym w Biurze wykazem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

c) Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących podziałów nieruchomości, wznowień znaków granicznych, wyznaczeń punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic, rozgraniczeń, w przedmiocie niezastrzeżonym zakresem działania innych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych.

d) Przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonywanych przez Referat zadań.

e) Ustalenie stanu prawnego, przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii Zespołowi Radców Prawnych w prowadzonych przez Referat postępowaniach.

f) Opracowywanie sprawozdań z realizowanych przez Referat zadań.

g) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych,

h) Czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki oraz prowadzeniem korespondencji Referatu.

i) Inne prace zlecone przez Dyrektora Biura lub Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Biuro ds. Ewidencji Mienia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Józefa Sarego 4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 17 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 8.00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru