PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT(2ETATY)
(NR REF. 6-PD-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe - co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-księgowych,
 4. obywatelstwo polskie.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

1. z znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

2. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

3. znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

4. znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

5. znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –Dział I Rozdział 1-6 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

6. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 1-27,

7. znajomość Zarządzenia Nr 3235/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat (dostępne na stronie www.bip.krakow.pl),

8. praktyczna umiejętność stosowania w/w przepisów,

9. praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na podstawie wnoszonych wpłat,

2. wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności poprzez wystawianie upomnień i sporządzania tytułów wykonawczych,

3. informowanie organu egzekucyjnego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym,

4. wydawanie postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu wpłaty,

5. obsługa stron (udzielanie informacji) w zakresie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

6. sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów okresowych z zakresu podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

7. weryfikacja sald,

8. wyjaśnianie i likwidacja nadpłat,

9. przechowywanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja,

10. samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat,

e) siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 zł do 3600 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

a)Lokalizacja : ul. Wielicka 28 a.

b)Praca w terenie : TAK

c)Dyspozycyjność : TAK

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 17 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 8.00 Sala 303 w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru